Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40268
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorKyrylenko, Oksana-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Николаевна-
dc.contributor.authorРазумова, Катерина Миколаївна-
dc.contributor.authorRazumova, Kateryna-
dc.contributor.authorРазумова, Екатерина Николаевна-
dc.contributor.authorКушнір, Людмила Володимирівна-
dc.contributor.authorKushnir, Ludmyla-
dc.contributor.authorКушнир, Людмила Владимировна-
dc.date.accessioned2019-09-24T12:12:31Z-
dc.date.available2019-09-24T12:12:31Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40268-
dc.descriptionПодорожуючи, часто виникає потреба переїхати з однієї країни в іншу. В країну, в яку ви прибули, теж необхідне переміщення, щоб мати можливість відвідати всі туристичні місця. В наш час, найбільш популярними вважаються 3 види пасажирського транспорту, зокрема це: автобуси, літаки та поїзди. Оскільки сфера пасажирських перевезень надзвичайно динамічна, тому для пасажиропотоків створюється інфраструктура та інноваційні види транспорту. Вибір рівень комфорту в дорозі кожен пасажир підбирає відповідно до своїх уподобань і фінансових можливостей.uk_UA
dc.description.abstractЗапропоновано створення єдиного маркетингово-логістичного центру для координації взаємодії автомобільного, залізничного і повітряного транспорту, основних перевізників пасажирів на основі реалізації «єдиного квитка». Доведено, що поєднання функцій технологічного розвитку та створення єдиного інформаційного простору забезпечить системний ефект. Ці центри зможуть приймати транспортні послуги для змішаних перевезень пасажирів, включаючи туристів. Тактичне і стратегічне управління в усіх аспектах має базуватися на науково обґрунтованій методології системного аналізу для розв’язання проблем, які виникають. Мета їх створення — виявлення можливості комплексного використання маркетингу і логістики для розв’язання економічних проблем ефективності пасажирських перевезень. Вивчаючи досвід найбільш розвинених європейських маркетингових і логістичних центрів, можна відзначити високу роль держави в їхньому плануванні, інвестуванні та контролі за діяльністю маркетингових і логістичних центрів Європи. Водночас найефективнішими є ті, чия допомога є найбільшою для держави. Підтверджено, що реалізація цього завдання здійснюватиметься шляхом наперед обґрунтованих відповідних розрахунків логістичних технологічних схем пересадки пасажирів у вузлі з одного виду транспорту на інший. Крім того, ці центри зможуть приймати транспортні послуги для змішаних перевезень пасажирів, у тому числі туристів. Тактичне і стратегічне управління в усіх аспектах має базуватися на науково обґрунтованій методології системного аналізу для розв’язання проблем, які виникають. Вирішення цього завдання, як і інших, пов’язаних з оперативним управлінням транспортними процесами пасажирських перевезень, за відсутності повної визначеності та ризику, має здійснюватися з використанням методів так званих коефіцієнтів пріоритетного обслуговування пасажирів.uk_UA
dc.description.abstractThe article proposes the creation of a single marketing and logistics center for coordinating the interaction of road, rail and air transport, the main carriers of passengers on the basis of the implementation of a «single ticket». It has also been proved that combining the functions of technological development and the creation of a single information space will provide a systemic effect. These centers will be able to accept transport services for mixed transportation of passengers, including tourists. Tactical and strategic management in all respects should be based on scientifically grounded methodology of system analysis to solve emerging problems. The purpose of their creation — identification of the possibility of integrated use of marketing and logistics for solving economic problems of the efficiency of passenger transport operations. Studying the experience of the most developed European marketing and logistics centers, it is possible to note that there is observed the high role of the state in planning, investing and controlling the activities of marketing and logistics centers in Europe. At the same time, the most effective ones are those of which assistance to the state is greatest. It is confirmed that the realization of this task will be carried out by means of an early substantiation of the corresponding calculations of logistic technological schemes of transfer of passengers at a node from one mode of transport to another. Moreover, these centers will be able to accept transport services for mixed transportation of passengers, including tourists. Tactical and strategic management in all respects should be based on scientifically grounded methodology of system analysis to solve emerging problems. The decision of this task, as well as other, related to the operational management of transport processes of passenger transportation, in the absence of complete certainty and risk, should be carried out using the methods of using the so-called priority coefficients of priority service passengers.uk_UA
dc.description.abstractПредложено создание единого маркетингово-логистического центра для координации взаимодействия автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, основных перевозчиков пассажиров на основе реализации «единого билета». Доказано, что сочетание функций технологического развития и создания единого информационного пространства обеспечит системный эффект. Эти центры смогут принимать транспортные услуги для смешанных перевозок пассажиров, включая туристов. Тактическое и стратегическое управление во всех отношениях должно базироваться на научно обоснованной методологии системного анализа для решения возникающих проблем. Цель их создания — выявление возможности комплексного использования маркетинга и логистики для решения экономических проблем эффективности пассажирских перевозок. Изучая опыт наиболее развитых европейских маркетинговых и логистических центров, можно отметить высокую роль государства в их планировании, инвестировании и контроле за деятельностью маркетинговых и логистических центров Европы. В то же время наиболее эффективными являются те, чья помощь является крупнейшей для государства. Подтверждено, что реализация этой задачи будет осуществляться путем заранее обоснования соответствующих расчетов логистических технологических схем пересадки пассажиров в узле с одного вида транспорта на другой. Кроме того, эти центры смогут принимать транспортные услуги для смешанных перевозок пассажиров, в том числе туристов. Тактическое и стратегическое управление во всех отношениях должно базироваться на научно обоснованной методологии системного анализа для решения возникающих проблем. Решение этой задачи, как и других, связанных с оперативным управлением транспортными процессами пассажирских перевозок, при отсутствии полной определенности и риска, должно осуществляться с использованием методов так называемых коэффициентов приоритетного обслуживания пассажиров.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУніверситет банківської справиuk_UA
dc.subjectтранспортuk_UA
dc.subjectпасажирські перевезенняuk_UA
dc.subjectєдиний квитокuk_UA
dc.subjectмаркетинго- логістичний центрuk_UA
dc.subjectсервісuk_UA
dc.titleРозвиток маркетинго-логістичних центрів взаємодії всіх видів транспорту на основі імплементації «єдиного квитка»uk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of marketing-logistic centers of interaction of all transportation on the basis of implementation of the "single ticket"uk_UA
dc.title.alternativeРазвитие маркетинг-логистических центров взаимодействия всех видов транспорта на основе имплементации «единого билета»uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc658.7-
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.pdfРОЗВИТОК МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ВЗАЄМОДІЇ ВСІХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ «ЄДИНОГО КВИТКА»406.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.