Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39981
Title: Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів
Other Titles: Functional and pragmatic adequacy of journalistic style texts translation applying machine translation systems
Authors: Гудманян, Артур Грантович
Сітко, Алла Василівна
Струк, Ірина Василівна
Keywords: машинний переклад
оцінка
система машинного перекладу
словник користувача
якість
Issue Date: 2019
Publisher: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Citation: Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: збірник наукових праць. – № 5. – Львів, 2019. – С.48-54
Abstract: Статтю присвячено оцінці якості систем машинного перекладу (СМП) Pragma 6 та Google Translate письмових текстів, оскільки проблема використання систем машинного перекладу досі залишається відкритою. Це пов’язано не лише з різними поглядами перекладознавців на це питання, але й з вели- кою кількістю чинників та нюансів, що впливають на його вирішення. Визначено основні методи оцінки якості та запропоновано підхід до оцінки електронних перекладачів з урахуванням вагомості конкрет- ної помилки та її впливу на загальну якість перекладу. Досліджено ефективність застосування систем машинного перекладу для підвищення продуктив- ності перекладацької праці в межах англо-української мовної пари. Для цього ж мовного напрямку виконано аналіз помилок машинного перекладу, встановлено можливі причини їх виникнення та поде- куди запропоновано шляхи їх усунення. За нинішнього рівня машинного перекладу без участі людини обі- йтися неможливо, оскільки для того щоб комп'ютер зміг перекласти текст, йому потрібна допомога як передредагувальника, так і постредагувальника, який виправляє помилки і недоліки в перекладеному машиною тексті. У статті зазначається, що сучасні системи машинного перекладу не в змозі досягти семантико-синтаксичної адекватності при перекладі текстів публіцистичного стилю. При перекладі програми-перекладачі почасти спотворюють зміст оригіналу і отриманий переклад не задовольняє у повній мірі вимогам реципієнта в отриманні релевантної інформації. Детальний аналіз помилок МП надає можливість з’ясувати хибні рішення розробників та запропонувати можливі шляхи їх усунення. Оцінка якості перекладу за допомогою сучасних систем машинного перекладу, особливо його хиб та недоліків наразі залишається одним із актуальних питань сучасної теорії перекладу. У межах англо- українського напрямку перекладу якісніший переклад виконує система “Google Translate”. Найгіршим етапом роботи обох систем є автоматичний аналіз. Найбільша кількість помилок припадає на лексич- ний і контекстуальний рівні.
The article sets out to provide a comprehensive description of machine translation quality evaluation of written texts, as the problem of investigation of the translation applying machine translation systems remains still open. This deals not only with different views of translators on the given question, but also with great quantity of factors, which influence its decision. The main methods of estimating the quality are described and analyzed. Taking into account the “weight” of a specific mistake and its influence on the general quality, a specific approach to the estimation of electronic translation machines of translation is suggested. It focuses on the analysis of the efficiency of applying machine translation systems for increasing the productivity of translation work with English and Ukrainian. For this purpose, the analysis of machine translation mistakes is carried out, possible causes of their appearing are defined and sometimes the ways of their elimination are suggested. It was determined that the machine translation systems do not satisfy the quality defined requirements which were stated in the article. Nevertheless, it allows the translator to save time if a draft machine translation is used for making a qualitative manual translation. The detailed analysis of machine translation mistakes makes it possible to identify erroneous solutions of the developers and ascertain possible ways of their elimination. It was fond that the “Google Translate” system does a more qualitative translation in the English→Ukrainian translation direction. The worst stage of translating in all systems is their automatic analysis. It was determined that the majority of mistakes is observed at lexical and contextual levels.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39981
ISSN: 2663-340X (Print)
2663-3418 (Online)
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гудманян А.Г., Сітко А.В., Струк І.В._2019.pdf310.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.