Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39759
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Сертифікація продукції та послуг"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Certification of products and services"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Сертификация продукции и услуг"
Authors: Радько, Олег Віталійович
Radko, Oleg Vitaliyovych
Keywords: сертифікація
certification
послуга
service
продукція
product
акредитація
accreditation
відповідність
conformity
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є необхідною складовою фахової підготовки для кваліфікованого виконання професійних обов’язків фахівців спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація», теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області стандартизації, сертифікації та менеджменту якості. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у них практичних умінь і навичок, необхідних для успішної професійної діяльності у сфері сертифікації, стандартизації та управління якістю, шляхом ознайомлення з нормативно-правовими, організаційними та методичними основами сертифікації продукції та послуг, структурою, принципами та порядком функціонування, перспективами розвитку сучасних систем сертифікації й акредитації тощо.
This academic discipline is a necessary component of professional training for the qualified performance of professional duties of specialists of specialty 152 "Metrology and information-measuring equipment" of the specialization "Quality, standardization and certification", the theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills forming the profile of a specialist in the field of standardization, certification and quality management. The purpose of teaching discipline is to provide students with theoretical knowledge and to form the practical skills and abilities they need for successful professional activity in the field of certification, standardization and quality management, by familiarizing them with regulatory, organizational and methodological bases of certification of products and services, structure, principles and the way of functioning, the prospects for the development of modern certification and accreditation systems, etc.
Данная учебная дисциплина является необходимой составляющей профессиональной подготовки для квалифицированного выполнения профессиональных обязанностей специалистов по специальности 152 «Метрология и информационно-измерительная техника» специализации «Качество, стандартизация и сертификация», теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области стандартизации, сертификации и менеджмента качества. Целью преподавания дисциплины является предоставление студентам теоретических знаний и формирование у них практических умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области сертификации, стандартизации и управления качеством, путем ознакомления с нормативно-правовыми, организационными и методическими основами сертификации продукции и услуг, структурой, принципами и порядком функционирования, перспективами развития современных систем сертификации и аккредитации и тому подобное.
Description: Зміст 1 Навчальна програма 2 Робоча навчальна програма (денна форма навчання) 3 Робоча навчальна програма (заочна форма навчання) 4 Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання) 5 Календарно-тематичний план 6 Конспект лекцій/курс лекцій 7 Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань 8 Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 9 Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу 10 Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять 11 Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі 12 Модульні контрольні роботи4) 13 Пакет комплексної контрольної роботи 14 Затверджені екзаменаційні білети
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39759
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК_ПСУЯА.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни4.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.