Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39702
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Стандартизація продукції та послуг"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Standardization of products and services"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Стандартизация продукции и услуг"
Authors: Радько, Олег Віталійович
Radko, Oleg Vitaliyovych
Keywords: стандартизація
standardization
послуга
service
продукція
product
стандарт
standard
гармонізація
harmonization
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є необхідною складовою фахової підготовки для кваліфікованого виконання професійних обов’язків фахівців спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізацій «Якість, стандартизація та сертифікація» та «Інформаційно-вимірювальні системи», теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області стандартизації, сертифікації та менеджменту якості. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у них практичних умінь і навичок, необхідних для успішної професійної діяльності у сфері стандартизації та управління якістю, шляхом ознайомлення з нормативно-правовими, організаційними та методичними основами стандартизації, порядком проведення гармонізації нормативних документів, методами розрахунку рівнів стандартизації й уніфікації тощо.
This academic discipline is a necessary component of professional training for the qualified performance of professional duties of specialists of specialty 152 "Metrology and information-measuring technique" of the specialties "Quality, standardization and certification" and "Information and measurement systems", the theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills, forming a specialist profile in the field of standardization, certification and quality management. The purpose of teaching discipline is to provide students with theoretical knowledge and to form the practical skills and abilities they need for successful professional activities in the sphere of standardization and quality management, by familiarizing them with the normative-legal, organizational and methodological bases of standardization, the procedure for harmonization of normative documents, calculation methods levels of standardization and unification, etc.
Данная учебная дисциплина является необходимой составляющей профессиональной подготовки для квалифицированного выполнения профессиональных обязанностей специалистов по специальности 152 «Метрология и информационно-измерительная техника» специализаций «Качество, стандартизация и сертификация» и «Информационно-измерительные системы», теоретической и практической основой совокупности знаний и умений , формирующие профиль специалиста в области стандартизации, сертификации и менеджмента качества. Целью преподавания дисциплины является предоставление студентам теоретических знаний и формирование у них практических умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере стандартизации и управления качеством, путем ознакомления с нормативно-правовыми, организационными и методическими основами стандартизации, порядком проведения гармонизации нормативных документов, методами расчета уровней стандартизации и унификации и т. п.
Description: Зміст 1 Навчальна програма 2 Робоча навчальна програма (денна форма навчання) 3 Робоча навчальна програма (заочна форма навчання) 4 Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання) 5 Календарно-тематичний план 6 Конспект лекцій/курс лекцій 7 Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань (розрахунково-графічних робіт) 8 Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 9 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту) 10 Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу 11 Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять 12 Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі 13 Модульні контрольні роботи4)
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39702
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК_СтПП.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.