Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38525
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни " Загальна мікробіологія і вірусологія "
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Issue Date: 2017
Publisher: Нацыональний авіаційний університет
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38525
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗМВ _РНП_С.pdf520.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.