Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38524
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни " Загальна мікробіологія і вірусологія " Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія» Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія» Спеціалізація: «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» Спеціалізація: «Фармацевтична біотехнологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Issue Date: 2017
Publisher: НАУ
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни "Загальна мікробіологія і вірусологія" розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формує у майбутніх фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач в галузі біотехнології з її приоритетних напрямів – промислової, фармацевтичної, екологічної біотехнологій та біоенергетики. В ній сконцентрований пізнавальний досвід минулих поколінь по дослідженню біологічних, проблем, які чинять суттєвий вплив на формування сучасної біотехнології. Метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних знань і практичних навиків з мікробіології, необхідних для створення сучасних біотехнологічних виробництв. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  формування вмінь та навиків використання стандартних мікробіологічних методів для спостереження та вивчення мікроорганізмів в лабораторних та природних умовах;  розуміння значення знань з мікробіології для створення новітніх біотехнологій;  забезпечення необхідного рівня знань для правильного науково обґрунтованого вибору біологічного агента для розробки технологічних схем одержання біотехнологічної продукції, утилізації та знезараження відходів мікробіологічних та інших видів виробництв.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38524
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗМВ_НП.pdf379.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.