Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36876
Title: ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЧІЇ В СТУПЕНІ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА З РІЗНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ РОЗРАХУНКОВОЇ СІТКИ
Other Titles: NUMERICAL STUDY OF FLOW IN THE STAGE OF AN AXIAL COMPRESSOR WITH DIFFERENT TOPOLOGY OF COMPUTATIONAL GRID
Authors: Терещенко, Ю. М.
Дорошенко, К. В.
Ластівка, І. О.
Терещенко, Ю. Ю.
Keywords: моделювання течії, розра- хункова сітка, модель турбулентної в’язкості, ступінь компресора, примежевий шар
моделирование течения, расчетная сетка, модель турбулентной вязко- сти, ступень компрессора, пограничный слой
Issue Date: 2017
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774
Citation: DOI: 10.15587/1729-4061.2017.101315
Abstract: Представлено результати чисельного моде- лювання течії в ступені осьового компресора. Порівняння результатів чисельного експери- менту з даними фізичних досліджень показало, що похибка розрахункового дослідження ста- новить 0.3...8.6 %. На основі аналізу результа- тів чисельного експерименту встановлено, що для вирішення задач внутрішньої аеродинаміки компресорів доцільним є використання моделі турбулентної в’язкості SST і дрібної адаптив- ної сітки Представлены результаты численного моделирования течения в ступени осевого ком- прессора. Сравнение результатов численного эксперимента с данными физических иссле- дований показало, что погрешность расчет- ного исследования составляет 0.3...8.6 %. На основе анализа результатов численного экс- перимента установлено, что для решения задач внутренней аэродинамики компрессоров предпочтительным является использование модели турбулентной вязкости SST и мелкой адаптивной сетки Ключевые слова: моделирование течения, расчетная сетка, модель турбулентной вязко- сти, ступень компрессора, пограничный слой
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36876
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open
2.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.