Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36094
Title: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ ДО УПРАВЛІНСЬКГОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Other Titles: Professional training of future logistics specialists to perform management activity.
Authors: Гармаш, Тетяна Андріївна
Keywords: майбутні фахівці із логістики
професійна підготовка
управлінська діяльність
формування готовності до управлінської діяльності
педагогічні умови
будущие специалисты по логистике
профессиональная подготовка
управленческая деятельность
педагогические условия
формирование готовности к управленческой деятельности
future logistics specialists
vocational training
management activity
developing readiness to management activity
pedagogical conditions
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: У дисертації досліджено проблему підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності, що дозволило обґрунтувати модель забезпечення цього процесу, розробити й експериментально перевірити педагогічні умови в системі професійної підготовки студентів.
Abstract: У дисертації досліджено проблему підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності, що дозволило обґрунтувати модель забезпечення цього процесу, розробити й експериментально перевірити педагогічні умови в системі професійної підготовки студентів. Визначено і науково обґрунтовано сутність феномена «готовність майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності», його компонентну структуру (мотиваційно-ціннісний, індивідуально-психологічний, когнітивно-операційний, організаційно-діяльнісний компоненти); виявлено критерії (орієнтовно-ціннісний, оцінний, пізнавальний, комунікативно-міжособистісний) з відповідними показниками, схарактеризовано рівні (репродуктивний, продуктивний, творчий) готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності; визначено й науково обґрунтовано педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності (активізація пізнавальної діяльності студентів та забезпечення позитивної внутрішньої мотивації в процесі їхнього професійного становлення; актуалізація міждисциплінарної інтеграції та її програмно-методичного супроводу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності з урахуванням інтегрованого характеру їхньої практичної діяльності; організація комунікативного розвитку студентів, що сприяє підвищенню рівня культури професійного спілкування та вдосконаленню способів та прийомів партнерської взаємодії; занурення студентів в активну професійно-спрямовану навчальну діяльність); розроблено модель професійної підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності, до складу якої входять взаємопов’язані блоки: методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), змістовно-процесуальний (етапи, методи, засоби, форми навчання), діагностувально-корегувальний (критерії та рівні сформованості, результат), а її системотвірне ядро складають запропоновані педагогічні умови. Уточнено поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики», «готовність до професійної діяльності», «управлінська діяльність майбутнього фахівця з логістики». Розроблено й експериментально апробовано діагностувальну та експериментальну методики підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності; систему вправ і завдань із формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців із логістики; укладено навчальну програму й розроблено експериментальний елективний спецкурс «Лідерство та партнерство в логістиці», програми: наукового гуртка «Професійно-мовленнєві аспекти управлінської діяльності майбутніх фахівців із логістики», факультативу «Формування управлінських компетенцій у майбутніх фахівців із логістики», комунікативного тренінгу «Основи майстерності публічних виступів». У першому розділі «Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності» проаналізовано стан проблеми з підготовки майбутніх фахівців із логістики до професійної і, зокрема, управлінської діяльності, розкрито сутність і структуру феномена «готовність майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності»; уточнено поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики», «готовність до професійної діяльності», «управлінська діяльність майбутнього фахівця із логістики». Проведене дослідження дозволило з’ясувати, що хоча поняття «професійна підготовка» і не має однозначної психолого-педагогічної інтерпретації, його основою (ядром) є процес формування у майбутнього фахівця значущих для професійної діяльності знань і вмінь, професійно важливих якостей. У цьому зв’язку професійну підготовку майбутніх фахівців із логістики трактуємо як цілеспрямований процес, систему організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують формування у студентів-майбутніх логістів спеціальних знань, практичних умінь і навичок, професійно значущих якостей, необхідних для успішного виконання ними логістичних функцій, та готовності до професійної діяльності у сфері логістики. Управлінська діяльність майбутніх фахівців із логістики – комплекс управлінських функцій (планування, організація, регулювання, прийняття рішень, координація, аналіз, партнерська взаємодія), які здійснюються фахівцями з логістики для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей логістичної системи на основі об’єктивного пізнання, усвідомлення і творчого врахування об’єктивних і суб’єктних законів і закономірностей цієї системи в інтересах забезпечення її оптимального функціонування і постійного підвищення ефективності. Готовність майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності – цілісне особистісне утворення, інтегративна якість особистості, придатність до управлінської діяльності, що виражається в активному позитивному ставленні особистості до неї, схильності займатися нею, змобілізованості сил для виконання професійних функцій та обов’язків щодо вирішення виробничих, управлінських і соціальних проблем логістичної сфери на основі комплексу управлінських знань, умінь, компетентностей, особистісного та професійного досвіду, творчого використання індивідуально-психічних особливостей та інтелектуального потенціалу у процесі професійної управлінської діяльності. У структурі готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності виокремлено професійну й особистісну готовність як окремі складники зазначеної структури. До складу особистісної готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності включено мотиваційно-ціннісний та індивідуально-психологічний компоненти. У складі професійної готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців із логістики було виокремлено когнітивно-операційний та організаційно-діяльнісний компоненти. У другому розділі «Моделювання процесу професійної підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності» досліджено стан готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності, виявлено критерії і показники, схарактеризовано рівні готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності, подано результати констатувального етапу дослідження, визначено педагогічні умови, представлено модель підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності. У третьому розділі «Реалізація експериментальної моделі підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності» описано організацію проведення педагогічного експерименту, проаналізовано результати обробки отриманих експериментальних даних. Апробовано модель та експериментальну методику підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності, що передбачає проведення поетапної цілеспрямованої роботи з комплексним упровадженням визначених педагогічних умов. Метою мотиваційно-пізнавального етапу була активізація пізнавальної діяльності студентів-майбутніх фахівців із логістики і забезпечення їхньої позитивної внутрішньої мотивації у процесі професійного становлення. Метою інтегративно-практичного етапу було озброєння студентів сукупністю знань з управління, формування управлінських умінь, розвиток особистісних професійно значущих якостей, необхідних для реалізації управлінських функцій. Мета творчо-продуктивного етапу полягала в організації комунікативного розвитку студентів для підвищення рівня культури професійного спілкування й удосконалення способів і прийомів партнерської взаємодії. Метою практико-зорієнтованого етапу було формування управлінських компетенцій студентів шляхом їхнього занурення в активну професійно-спрямовану навчальну діяльність і виробничу практику на підприємстві. Провідні методи навчання: завдання з мотивуючим змістом, проблемні лекції, знаннєво-зорієнтований захід «Кав’ярня знань» за методикою «Світове кафе», метод кейсів, ділові та імітаційні ігри, тренінги, практикуми та ін. Встановлено, що впровадження експериментальної моделі та методики підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності дозволило досягти позитивних змін у рівнях готовності студентів експериментальної групи порівняно з контрольною.
This thesis examines the issue of preparing future logistics specialists to perform management activity which allows to substantiate the model of this process provision, to develop pedagogical conditions within the system of students professional training, and test them experimentally. It defines and gives scientific credence to the essence of the “readiness of future logistics specialists for management activity” phenomenon, its component structure (motivation-value, individual-psychological, cognitive-operational, organization-activity components); detects criteria (orientation-value, evaluative, cognitive, communicative-interpersonal) with correspondent indices, describes levels (reproductive, productive, creative) of future logistics specialists readiness for management activity; defines and gives scientific credence to pedagogical conditions of vocational training of future logistics specialists in management activity (activation of students cognitive activity and provision of positive inner motivation during the process of their professional formation; actualization of interdisciplinary integration and its program-methodological accompaniment during the process of professional training of future logistics specialists to perform management activity taking into account the integrated nature of their practical activity; organization of communicative development of students contributing to the rise of professional communication culture level and improvement of means and techniques of partner interaction; engagement of students into active vocation-oriented training activity); develops a model of professional training of future logistics specialists to perform management activity covering interrelated units – i.e. methodological-objective (aim, approaches, principles), content-procedural (stages, methods, means, modes of study), diagnostic-correctional (criteria and levels of formation, results), and its core responsible for system creation consists of the suggested pedagogical conditions. The paper specifies the notions of “professional training of future logistics specialists,” “readiness for professional activity,” “management activity of a future logistics specialist.” It introduces development and experimental testing of diagnostic and experimental methodologies of training future logistics specialists to perform management activity; of the system of exercises and tasks oriented at formation of future logistics specialists readiness for management activity; it draws up an academic programme and develops an experimental elective special course “Leadership and Partnership in Logistics”, programmes of “Professional and Speech Aspects of Future Logistics Specialists Management Activity” scientific club, “Management Competencies Formation of Future Logistics Specialists” additional course, “Fundamentals of Public Speaking Mastership” communication workshop. The first chapter “Theoretical Grounds for Professional Training of Future Logistics Specialists to Perform Management Activity” analyses the state of the issue of training future logistics specialists to perform professional and particularly management activity, covers the essence and structure of the “readiness of future logistics specialists for management activity” phenomenon; specifies the notions of “professional training of future logistics specialists,” “readiness for professional activity,” “management activity of a future logistics specialist.” The conducted study allowed to discover that though the “professional training” notion has no clear psychological and pedagogical interpretation, its basis (core) consists of the process of acquiring knowledge and skills necessary for professional activity, important professional qualities by a future specialist. Therefore, we recognize future logistics specialists training as a task-oriented process, a system of organizational and pedagogical measures providing acquisition of special knowledge, practical skills, important professional qualities necessary for successful performance of logistic functions by logistics majors and their readiness to perform professional activity in the sphere of logistics. Management activity of future logistics specialists is a complex of administrative functions (planning, organizing, regulating, decision making, coordinating, analysing, partner interacting) performed by logistics specialists in order to achieve strategic, tactical, and operative aims of the logistic system based on objective cognition, comprehension, and creative consideration of objective and subjective laws and regularities of this system for the sake of providing it with optimal operation and steady efficiency increase. Readiness of future logistics specialists for management activity is an integral personal formation, an integrative individual quality, ability to perform management activity represented in active positive attitude of the individual towards it, aptitude to deal with it, mobilization of forces to perform professional functions and duties concerning solving productive, administrative, and social issues of the logistic sphere on the basis of the complex of administrative knowledge, skills, competencies, personal and professional experience, creative usage of individual-mental features and intellectual potential during the process of professional management activity. Within the structure of future logistics specialists readiness to perform management activity, we’ve distinguished professional and personal readiness as separate elements of the structure. Personal readiness of future logistics specialists for management activity includes motivation-value and individual-psychological components. Professional readiness of future logistics specialists for management activity consists of cognitive-operational and organization-activity components. The second chapter “Modelling the Process of Professional Training of Future Logistics Specialists to Perform Management Activity” studies the state of future logistics specialists readiness for management activity, discovers criteria and indices, draws up levels of future logistics specialists readiness for management activity, introduces results of the ascertaining stage of the study, defines pedagogical conditions, presents a model of professional training of future logistics specialists to perform management activity. The third chapter “Realisation of the Experimental Model of Training Future Logistics Specialists to Perform Management Activity” describes organization of conducting the pedagogical experiment, analyses results of the obtained experimental data procession. We’ve tested the model and experimental methodology of training future logistics specialists to perform management activity that involves a stage-by-stage goal-oriented process of complex implementation of the defined pedagogical conditions. The aim of the motivation-cognitive stage presupposed activation of logistics majors cognitive activity and provision of their positive inner motivation within the process of professional becoming. The integrative-practical stage was oriented at students acquisition of administrative knowledge, formation of management skills, development of personal professional important qualities necessary for performing administrative functions. The aim of the creative-productive stage was to organize students communicative development for increasing the level of professional communication culture and improvement of partner interaction means and techniques. The practice-oriented stage was aimed at formation of students management competencies through their engagement into active vocation-oriented training activity and traineeships at enterprises. Major teaching techniques included motivational tasks, topical lectures, “Knowledge Coffee Shop” knowledge-oriented event conducted according to the World Café methodology, case method, business and imitation games, training sessions, workshops etc. It has been discovered that implementation of the experimental model and methodology of training future logistics specialists to perform management activity allowed to achieve positive changes regarding readiness levels among the experimental group students in comparison with those from the control group.
Description: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 Освіта / Педагогіка). Роботу виконано в Національному авіаційному університеті, Міністерство освіти і науки України. – Національний авіаційний університет, Київ, 2018.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36094
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Гармаш.pdfДисертація9.94 MBAdobe PDFView/Open
АВТОРЕФЕРАТ_Гармаш.pdfАвтореферат дисертації906.37 kBAdobe PDFView/Open
Відгук_1опонента.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_2опонента.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.