Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35384
Title: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Категорійний менеджмент, асортимент продукції, бізнес-моделі, бізнес-процеси.
Issue Date: 19-Apr-2018
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: Підписано до друку 17.04.2018. Формат 60 84/16. Ум. друк. арк. 10,1. Тираж 50 пр. Зам. № 032/1084.
Abstract: Сучасне ринкове середовище має високий рівень конкуренції. Тому, формування ефективної стратегія управління товарним асортиментом виступає інструментом впливу на капіталізацію результатів господарської діяльності підприємства. Пріоритетними вважається удосконалення наявних та запровадження нових технологій управління, які комплексно враховують всі потреби споживачів. Виходячи з вищезазначеного в роботі, як новий інструмент управління товарним асортиментом, будуть впроваджуватися у практику господарювання різноманітні технології категорійного менеджменту.
Description: Мережевий бізнес : становлення, проблеми, інновації : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. — П. : Полтав. ун-ту екон. і торг., 2018. — С. 96–98.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35384
ISBN: 978-966-184-313-3
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ПУЕТ 18.pdfКОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ831.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.