Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35263
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХАРЧЕНКО, МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА-
dc.date.accessioned2018-06-15T14:05:41Z-
dc.date.available2018-06-15T14:05:41Z-
dc.date.issued2018-05-23-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35263-
dc.descriptionДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Дисертацію виконано у Національному авіаційному університеті. Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.02 у Національному авіаційному університеті, Київ, 2018.uk_UA
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі розроблено теоретичні та методичні положення управління логістичними витратами аеропорту задля підвищення ефективності його діяльності та конкурентоспроможності на ринку транспортно-логістичних послуг. Актуальність дисертаційного досліджена обумовлена необхідністю постійного удосконалення теоретико-методичного забезпечення управління витратами аеропорту, у тому числі логістичними. Вітчизняні аеропорти змушені здійснювати свою діяльність в умовах мінливої ринкової кон'юнктури, що обумовлені проявом цілого ряду факторів, до числа яких слід віднести посилення конкуренції, зростання вимог споживачів до якості пропонованих послуг, ускладнення зовнішнього середовища діяльності аеропортів та ряду інших факторів. На прибутковість та рентабельність діяльності аеропорту впливають обсяги відправлень пасажирів та вантажів, собівартість послуг, які надаються, встановлені ціни на аеропортове обслуговування. Порівняльний аналіз свідчить, що вітчизняні аеропорти мають на 20-30% вищі питомі витрати у розрахунку на одиницю виконаної роботи. Рівень логістичних витрат аеропорту значною мірою визначається якістю управління потоковими процесами аеропорту, які пов’язані з обслуговуванням пасажирських, багажних, вантажних, інформаційних потоків. Саме тому необхідне поглиблене вивчення сутності логістичних витрат 3 аеропорту, принципів їх формування та обліку, оцінювання впливу на ефективність як логістичних бізнес-процесів, так і аеропортового комплексу в цілому. У першому розділі «Теоретичні засади управління логістичними витратами аеропорту» визначено економічну сутність логістичних витрат аеропорту та їх класифікацію, особливості та проблеми ідентифікації на основі існуючого бухгалтерського та управлінського обліків, охарактеризовано методи та механізми управління в контексті підвищення ефективності логістичної системи аеропорту. Уточнено визначення логістичних витрат аеропорту як загальної суми грошового вираження використаних ресурсів аеропорту на здійснення логістичних операцій під час обслуговування інтегрованих потоків (пасажирських, багажних, вантажних, інформаційних, сервісних, фінансових), трансакційних витрат на взаємодію аеропорту з іншими учасниками товарного руху в глобальних мережах поставок, витрат на утримання та розвиток логістичної інфраструктури аеропорту (інвестицій) та грошової оцінки збитків і втрат внаслідок ненадання або надання з порушенням регламенту послуг як всередині аеропорту, так й у взаємодії зі споживачами та постачальниками. Запропоновано потоково-процесний підхід до виокремлення логістичних витрат аеропорту, що дозволило удосконалити класифікацію логістичних витрат аеропорту в залежності від видів потоків, операцій та виконавців, а також ідентифікувати їх на основі діючої системи бухгалтерського та управлінського обліку. Акцентовано увагу на дуальності логістичних витрат аеропорту: з одного боку, аеропорт як суб’єкт господарювання має оцінювати та управляти власними логістичними витратами, з іншого – усі витрати аеропорту є складовою логістичних витрат тих ланцюгів поставок товарів і послуг, які використовують авіаційний транспорт для переміщення матеріальних та людських потоків. Така двоякість потребує постійного співставлення логістичних та загальних витрат аеропорту і визначення їх впливу на формування авіаційних тарифів і аеропортових зборів у процесі обслуговування пасажирів та вантажної клієнтури. В дисертаційній роботі обґрунтовано організаційно-економічний механізм управління логістичними витратами аеропорту, що базується на об’єктному, процесному та потоковому підходах. У другому розділі «Методичні підходи до ідентифікації та управління логістичними витратами в аеропортах України» зроблено оцінку величини та динаміки логістичних витрат в аеропортах, визначено їх структуру, сформовано сукупність факторів впливу на поведінку логістичних витрат та операційну ефективність аеропорту, сформовано методичні засади та показники ефективності управління логістичними витратами з точки зору формування операційних витрат аеропорту. Встановлено, що за структурою витрат вітчизняні аеропорти майже не відрізняються від зарубіжних, проте логістичні витрати відрізняються майже вдвічі. Причиною таких відмінностей визначено різний підхід до ціноутворення, низький рівень синхронізованості логістичних процесів, відсутність потокового мислення у керівників функціональних підрозділів, їх орієнтації на процес, а також ефективної системи збору інформації внутрішнього та зовнішнього характеру для ідентифікації та оптимізації логістичних витрат. Серед основних видів втрат ефективності в роботі виділено втрати, повязані з очікуванням обслуговування, нераціональним переміщенням, виконанням зайвих операцій, створенням надлишкових матеріальних запасів, претенціями та рекламаціями споживачів. Визначено основні фактори впливу на формування і поведінку логістичних витрат, серед яких ключовими є вимоги ІКАО та ІАТА щодо забезпечення авіаційної безпеки, нормування витрат на виконання окремих операцій, тарифна політика та державне регулювання авіаційних зборів, внутрішні процедури та регламенти. Доведено, що виробничі процеси аеропорту потребують швидкого прийняття рішень з урахуванням актуальних ситуацій дефіциту ресурсів, потужностей і часу. Безперебійний рух потоків можливий тільки тоді, коли всі види діяльності координуються в межах виокремленої логістичної системи, що вимагає координації процесів у ланцюгах постачання і виходить за межі виробничих функцій аеропорту. Усунення причин, що обумовлюють втрати аеропорту, створює нові механізми синхронізації та оптимізації потокових процесів для задоволення потреб споживачів, що сприятиме підвищенню ефективності управління операційними витратами взагалі, та логістичними, зокрема. Моніторинг та регулювання витрат логістичної діяльності за центрами відповідальності має супроводжуватися координацією діяльності різних служб аеропорту на досягнення оперативних і стратегічних цілей, забезпечувати оптимальне поєднання всіх елементів логістичної діяльності в єдину систему управління для підвищення якості обслуговування пасажирів та вантажної клієнтури. У третьому розділі «Розробка системи управління логістичними витратами аеропорту» визначено функції, рівні, цілі, завдання та інструменти управління логістичними витратами, розроблено імітаційну модель потокових процесів аеропорту та їх впливу на формування логістичних витрат, розроблені рекомендації щодо організації управління логістичними витратами в аеропортах. Запропоновано систему управління логістичними витратами аеропорту, яка пов’язує потоки, процеси та логістичні витрати в залежності від обраної стратегії обслуговування клієнтів аеропорту, що дозволяє визначити вплив на динаміку сукупних операційних витрат та їх зниження за рахунок усунення непродуктивних втрат, а також на підвищення прибутковості виробничої діяльності аеропорту. У дисертаційній роботі розроблено структурно-функціональну модель вибору стратегії управління логістичними витратами аеропорту. Спочатку в модель вводиться повна характеристика потокових процесів аеропорту та визначаються центри витрат та відповідальності за планування і виконання логістичних операцій в аеропорту, розробляються відповідні регламенти, уточнюються пріоритетні завдання розвитку аеропорту та логістичного обслуговування споживачів. Потім інформаційна облікова система фіксує реальні показники логістичної діяльності за часовими періодами. У результаті порівняння фактичних логістичних витрат та прогнозованої їх величини відбувається вибір методу управління логістичними витратами аеропорту та його потоковими процесами шляхом розгляду всіх запропонованих стратегій і вибору відповідного методу управління логістичними витратами. Управлінський цикл завершується системою контролю та регулювання процесів реалізації стратегії управління логістичними витратами. Розроблено імітаційну модель у вигляді програмного комплексу та структуру алгоритму моделювання, що забезпечує можливість імітації потокових процесів аеропорту та вимірювання їх впливу на поведінку логістичних витратз можливістю швидко створювати інтерактивні представлення складних розподілених комплексів у процесі діяльності аеропорту. Це дасть можливість побудувати роботу аеропорту таким чином, щоб задовольнити потреби споживачів та забезпечити ефективне функціонування аеропорту в ході мінімізації логістичних витрат, підвищуючи якість послуг, скорочуючи неефективні операції та кількість незапланованих витрат, збільшуючи обсяги надання послуг та підвищуючи їх ефективність, здійснювати ефективний контроль за витрачанням ресурсів та матеріалів, підвищувати ефективність встановлення тарифів. Встановлено, що основним критерієм ефективності управління логістичними витратами аеропорту є рівень його прибутковості. Для встановлення практичного взаємозв'язку рівня прибутковості аеропорту та логістичних витрат на надання послуг, змінних тарифів і попиту розроблена та запропонована економіко- математична модель. На підставі проведених розрахунків встановлено, що власне під час застосування змінних тарифів досягається підвищення попиту на послуги аеропорту, а за рахунок зменшення логістичних витрат на оплату праці та витрат, пов'язаних з наданням послуг, знижується загальний рівень витрат аеропорту, що в результаті забезпечує максимальне підвищення прибутковості його діяльності.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНАУuk_UA
dc.subjectаеропортuk_UA
dc.subjectвитратиuk_UA
dc.subjectлогістикаuk_UA
dc.subjectлогістичні витратиuk_UA
dc.subjectуправлінняuk_UA
dc.subjectідентифікація логістичних витратuk_UA
dc.subjectлогістикаuk_UA
dc.subjectпотокові процесиuk_UA
dc.titleУПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ АЕРОПОРТУuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.subject.udc65.02.34:629.73(043.3)-
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_harchenko.pdf4.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.