Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34449
Title: ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Authors: Семенова, Єлизавета Вікторівна
Keywords: Конкурентні переваги, сталий розвиток, підвищення конкурентоспроможності.
Issue Date: 18-May-2018
Publisher: ГО «Європейська наукова платформа»
Citation: Підписано до друку 18.05.2018. Формат 60Ч84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Лазерний друк. Умовно-друк. арк. 6,39. Віддруковано з готового оригінал-макета.
Abstract: Розробка системи управління конкурентоспроможністю підприємства стала результатом вирішення такої проблеми, як підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах розвитку національної економіки. Ключовими факторами успіху підприємств у конкурентній боротьбі, наразі, прийнято вважати завоювання і утримання конкурентних переваг на ринку.
Description: Наука та освіта : ключові питання сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Обухів : Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т. 8. – С. 69–71.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34449
ISBN: 987-617-71717-80-4
Appears in Collections:Наукові матеріали студентів кафедри кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семенова тези 2.pdfФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.