Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32970
Title: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Other Titles: COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF INCREASING ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Шепута, Микола Миколайович
Keywords: Конкурентоспроможність, інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, конкурентні переваги.
Competitiveness, investments, investment climate, investment attractiveness, competitive advantages.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН
Citation: Підписано до друку 20.12.17 р. Формат 70x108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 29,5. Тираж 300 прим.
Abstract: Проаналізовано основні фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства, які дозволяють підвищити його інвестиційну привабливість. Визначено послідовність планування етапів щодо удосконалення внутрішніх параметрів функціонування підприємства, які потребують детального опрацювання з метою налагодження роботи кожного компоненту, як єдиного механізму. Досліджено параметри оцінювання конкурентних переваг підприємства, що дозволяють підприємству визначити можливі загрози (слабкі сторони), які потребують подальшого дослідження, необхідного для закріплення конкурентних позицій та формування ефективної конкурентної стратегії. Запропоновано основні напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою залучення додаткових джерел фінансування, необхідних для інвестування у різні сфери господарської діяльності підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових життєдіяльності підприємства у відповідності до всезростаючих потреб ринку. Обґрунтовано сутність теоретичних аспектів підвищення конкурентоспроможності підприємства, імплементація якої дозволить підвищити його інвестиційну привабливість з метою залучення додаткових джерел фінансування, необхідних для інвестування у різні сфери господарської діяльності підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових життєдіяльності підприємства у відповідності до всезростаючих потреб ринку.
Description: Інноваційна економіка. — 2017. — № 11–12 (72). — С. 129–134.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32970
ISSN: 2309-1533
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ІЕ 17.pdfКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ570.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.