Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31964
Title: КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Кадрова політика, конкуретоспроиожнысть пыдприэмства, людський капітал, навчання персоналу.
Issue Date: 7-Dec-2017
Publisher: Луцький національний технічний університет
Citation: Підписано до друку 15.12.2017 р. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж 300 прим.
Abstract: В сучасних умовах господарювання все більше менеджерів вищого рівня визнають, що конкурентоспроможність підприємств, безпосередньо, залежить від кваліфікації персоналу, тобто капіталізації людського, соціального та інтелектуального капіталів. Оскільки інноваційне обладнання, новітня техніка, сировина високої якості – доступна майже всім учасникам ринку і лише рівень роботи з кадрами на підприємстві може стати вирішальною перевагою у конкурентній боротьбі.
Description: Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. – Луцьк : РВВ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2017. – С. 26–27.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31964
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ЛНТУ 17.pdfКАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.