Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31698
Title: ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Other Titles: THE POWER OF TRANSFORMATION AT SOCIAL CAPITAL INTO MANAGERIAL RESULTS OF TRADE ENTERPRISE
ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальний капітал, державні органи управління, органи місцевого самоврядування, концепція «радіуса довіри», концепція «слабких зв’язків».
Issue Date: 2007
Publisher: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Citation: Підписано до друку 25.04.07. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 30,22. Обл.-вид. арк. 34,39. Наклад 150 пр. Зам. № 07-3319.
Series/Report no.: Зам. № 07-3319.;
Abstract: В даній статті проаналізовано вплив трансформації соціального капіталу на результативність управління торговельним підприємством, приділено значну увагу процесу формування соціального капіталу. Досліджено можливості зміни соціального капіталу торговельного підприємства, а також сформульовано умови реалізації соціального контракту, що суттєво впливають на соціальний капітал.
Description: Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики. – Т. 1. Ч. 1. – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2007. – С. 63–71.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31698
ISBN: 966-574-962-5
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_стаття.pdfВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ162.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.