Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31342
Title: БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Бенчмаркінг, види бенчмаркінгу, конкурентоспроможність підприємства.
Issue Date: 16-Sep-2016
Publisher: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Citation: Підписано. до друку 25.08.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк.24,35. Тираж 300 прим.
Abstract: У зв’язку з євроінтеграційними процесами в Україні операційна діяльність підприємства розглядається, як комплекс заходів щодо узгодження його виробничо-збутової діяльності з вимогами світових ринків. Для вітчизняних підприємств існує нагальна необхідність у прогнозуванні розвитку економічних зв’язків, аналізі операційної діяльності, дослідженні зарубіжних ринків та прийнятті оперативних управлінських рішень для підвищення власної конкурентоспроможності.
Description: Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали V ювілейна міжнар. наук.-практ. конф. – О. : Атлант, 2016. – С. 24-25.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31342
ISSN: 978-966-2361-93-3
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський тези.pdfБЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА194.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.