Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31210
Title: СОЦІАЛЬНЕ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Мотивація, соціальне мотивування, мотив, стимул, матеріальні та нематеріальні стимули.
Issue Date: 17-May-2007
Publisher: Київський національний торговельно-економічний університет
Citation: Підписано до друку 28.04.07. Формат 60x84/16. Папір письм. Ризографія. Ум. друк. арк. 17,6. Ум. фарбо-відб. 18,08. Обл.-вид. арк. 18,94. Тираж 115 прим. Замовлення № 439.
Series/Report no.: Замовлення № 439.;
Abstract: Термін “мотивація” використовується в соціальному управлінні у подвійному розумінні: як визначальний в системі факторів, що детермінують поведінку (потреби, мотиви, цілі, прагнення, наміри тощо), і як характеристика процесу мотивування, що стимулює і підтримує активність поведінки на певному рівні.
Description: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. / Відп. ред. А.А. Мазаракі – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – С. 26–28.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31210
ISBN: 966-629-283-1
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези.pdfСОЦІАЛЬНЕ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА78.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.