Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30300
Title: Бізнес-центр у місті Києві
Other Titles: Бизнес-центр в Киеве
Business Center in Kiev
Authors: Ткаченко Владислав Вікторович
Ткаченко Владислав Викторович
Tkachenko Vladislav
Keywords: бізнес-центр
громадська будівля
фінанси
маркетинг
кліматичні чинники
багатофункціональний об'єкт
об'мно-просторове рішення
бизнес-центр
общественное здание
финансы
маркетинг
климатические факторы
многофункциональный объект
обьемно-пространственное решение
business center
public building
finance
marketing
climatic factors
multifunctional object
volumetric - spatial solution
Issue Date: 2017
Publisher: Ткаченко В. В. Бізнес-центр у місті Києві: дипломна робота ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». НАУ, 2017 (Керівник – О. Ю. Запорожченко)
Abstract: Проблема реагування яка склалася в архітектурній типології будівель на соціальні зміни є постійно актуальною. Останнім часом особливо явною вона представляється в період швидкого розвитку ділових відносин, шо зводить до мінімуму розрив між їх потенційним і реальним станом. Еволюція ділових контактів, як однієї з основ комунікативності і діалогу культур, диктує необхідність появи відповідного тому простору, споруди (громадської будівлі). Архітектура будівлі бізнес - центру поєднує в собі статику закінченої будівлі та динаміку розвиненої організаційної структури. Запроектована будівля бізнес - центру заявлено як новий тип громадської будівлі, що являє собою універсальну структуру, в якій всі типологічні моделі присутні як окремі групи приміщень, одночасно автономні і комунікативні. Типологічні риси цієї будівлі, запропоновано класифікувати залежно від функціональних, конструктивних і композиційних параметрів будівлі. Ділова функція будівлі бізнес - центру виступає одночасно як функція управління, спрямована на підприємництво, і як безперервна координація потенційного розвитку ділового процесу, що забезпечує виникнення принципово нових ділових функцій. Критеріями оцінки типологічних параметрів будівлі служать при цьому, відповідно, виробництво, фінанси і маркетинг.
Проблема реагирования сложившейся в архитектурной типологии зданий на социальные изменения являются постоянно актуальной. В последнее время особенно явной она представляется в период быстрого развития деловых отношений, шо сводит к минимуму разрыв между их потенциальным и реальным состоянием. Эволюция деловых контактов, как одной из основ коммуникативности и диалога культур, диктует необходимость появления соответствующего том пространства, сооружения (общественного здания). Архитектура здания бизнес - центра сочетает в себе статику законченной здания и динамику развитой организационной структуры. Запроектирована здание бизнес - центра заявлено как новый тип общественного здания, который представляет собой универсальную структуру, в которой все типологические модели присутствуют как отдельные группы помещений, одновременно автономные и коммуникативные. Типологические черты этого здания, предложено классифицировать в зависимости от функциональных, конструктивных и композиционных параметров здания. Деловая функция здания бизнес - центра выступает одновременно как функция управления, направленная на предпринимательство, и как непрерывная координация потенциального развития делового процесса, обеспечивает возникновение принципиально новых деловых функций. Критериями оценки типологических параметров здания служат при этом, соответственно, производство, финансы и маркетинг.
The problem of reacting the existing in the architectural typology ol buildings to social changes is constantly topical. Recently, it is especially evident in the period ol input development of business relations, minimizing the gap between their potential and teal state. Evolution of business contacts, as one of the foundations of communicability and dialogue of cultures, dictates the need for the appearance of an appropriate space, construction (public building). The architecture of the building of the business center combines the statics of the completed building and the dynamics of the developed organizational structure. The projected building of the business center is declared as a new type of public building, which is a universal structure in which all typological models are present as separate groups of premises, both autonomous and communicative. Typological features of this building are proposed to classify depending on the functional, structural and compositional parameters of the building. The business function of the business center building acts simultaneously as a management function aimed at entrepreneurship, and as a continuous coordination of the potential development of the business process, it provides for the emergence of fundamentally new business functions. The criteria for assessing the typological parameters of the building are therefore, respectively, production, finance and marketing.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30300
Appears in Collections:Керівник - Запорожченко О. Ю.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткаченко-800x600.jpgПрезентація258.59 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.