Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29199
Title: Функціонування системи охорони державної таємниці в Україні: організаційно-правова структура, принципи та завдання
Other Titles: Функционирование системы охраны государственной тайны в Украине: организационно-правовая структура, принципы и задачи
Authors: Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Keywords: національна безпека, загрози в інформаційній сфері, захист інформації з обмеженим доступом, державна таємниця
национальная безопасность, угрозы в информационной сфере, защита информации с ограниченным доступом, государственная тайна
Issue Date: 7-Oct-2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Безпека інформації. – 2014. – Т. 20, № 2. – С.176-184.
Abstract: Проведено аналіз нормативно-правового та законодавчого забезпечення сфери охорони державної таємниці як складової частини забезпечення національної безпеки України від реальних та потенційних загроз в інформаційній сфері. Детально розглянуто питання, що регламентують зміст та визначення поняття системи охорони державної таємниці, надано його узагальнене визначення. Проведено дослідження основних елементів підсистем та рівнів функціонування системи охорони державної таємниці для побудови її організаційно-правової структури, встановлення теоретико-правових і практико-виробничих принципів, визначення її завдань та призначення. Перераховані порядки забезпечення охорони державної таємниці, що входять до складу єдиного загального порядку – режиму секретності. Наведено існуючі організаційно-правові, інженерно-технічні, криптографічні та оперативно-розшукові заходи забезпечення охорони державної таємниці
Проведен анализ нормативно-правового и законодательного обеспечения сферы охраны государственной тайны как составной части обеспечения национальной безопасности Украины от реальных и потенциальных угроз в информационной сфере. Подробно рассмотрены вопросы, регламентирующие содержание и определение понятия системы охраны государственной тайны, предоставлено его обобщенное определение. Проведено исследование основных элементов подсистем и уровней функционирования системы охраны государственной тайны для построения ее организационно- правовой структуры, установления теоретико-правовых и практико-производственных принципов, определение ее задач и назначения. Перечислены порядки обеспечения охраны государственной тайны, входящих в состав единого общего порядка - режима секретности. Приведены существующие организационно-правовые, инженерно-технические, криптографические и оперативно-розыскные меры обеспечения охраны государственной тайны
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29199
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Функціонування системи охорони держ таємн.pdfОсновна стаття555.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.