Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28438
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни Загальна фізика для напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Authors: Бордюг, Ганна Борисівна
Keywords: фізика
загальна фізика
програма
навчальна
Радіоелектронні апарати
робоча
Issue Date: 2016
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: СМЯ НАУ;НП 14.01.08-01-2016
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Загальна фізика» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
Description: Робочу навчальну програму дисципліни «Загальна фізика» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ - 14 - 6.050902 / 15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.050902 «Радіоелектронні апарати» навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н 14 - 6.050902 / 15 - 2.2 затвердженої «___» __________ 2016р., та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28438
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри загальної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча навчальна програма дисципліни Загальна фізика 050902.pdfРобоча навчальна програма навчальної дисципліни Загальна фізика для напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.