Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24792
Title: Практикум з композиції. Частина 1
Other Titles: Практикум по композиции. Часть 1
Authors: Калініченко, Олена Василівна
Калиниченко, Елена Васильевна
Issue Date: 23-Mar-2010
Publisher: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», м. Київ, Україна
Citation: Калініченко О. В. / Практикум з композиції: посібник. - Ч. І // О. В. Калініченко – 4-те вид. стер. – К. : Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 104 с.
Abstract: Пропонований посібник передбачає практичне засвоєння теоретичних засад композиції: її основних законів, правил, прийомів, засобів і властивостей та застосування набутих знань для створення художнього образу й виразної композиції. У частині І практикуму подано завдання різної складності з організації композиції на площині та використання зображальних можливостей засобів композиції: точки, лінії, штриха, плями, фактури у передачі простору, руху та форми предметів. Для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки НАУ, які навчаються за напрямами «Архітектура» і «Мистецтво», та інших вищих навчальних закладів, що готують фахівців з архітектури, дизайну, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, а також для старшокласників, абітурієнтів ВНЗ художнього профілю та всіх зацікавлених в оволодінні знаннями та уміннями з композиції.
Предлагаемое пособие предусматривает практическое усвоение теоретических основ композиции: ее основных законов, правил, приемов, средств и свойств и применения приобретенных знаний для создания художественного образа и выразительной композиции. В части I практикума представлены задания разной сложности по организации композиции на плоскости и использованию изобразительных возможностей средств композиции: точки, линии, штриха, пятна, фактуры в передаче пространства, движения и формы предметов. Для слушателей подготовительных курсов Института довузовской подготовки НАУ, которые обучаются по направлениям «Архитектура» и «Искусство» и других высших учебных заведений, готовящих специалистов по архитектуре, дизайну, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также для старшеклассников, абитуриентов вузов художественного профиля и всех заинтересованных в овладении знаниями и умениями по композиции.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24792
Appears in Collections:Навчальні видання БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум з композиції. Ч І.pdfПосібник14.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.