Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24540
Title: Особливості творчості Михайла Драй-Хмари в контексті вивчення української літератури
Other Titles: Особенности творчества Михаила Драй-Хмары в контексте изучения украинской литературы
Authors: Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Keywords: Літературний твір, контекст, епоха, літературний аналіз, біографія письменника, тенденція, грані творчості, естетична модель, неокласицизм.
Литературное произведение, контекст, эпоха, литературный анализ, биография писателя, тенденция, грани творчества, эстетическая модель, неоклассицизм.
Literary work, context, age, literary analysis, biography writer, trend facets of creativity, aesthetic model neoclassicism.
Issue Date: 25-May-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Черіпко С. І. Особливості творчості Михайла Драй-Хмари в контексті вивчення української літератури / С. І. Черіпко // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 25 травня 2016 р. : матеріали конференції. – К. : НАУ, 2016. – 294 с. – С. 272 – 275.
Abstract: У статті розглядаються аспекти аналізу творчості Михайла Панасовича Драй-Хмари у різних контекстах сучасного вивчення української літератури: філософському, історичному, жанрово-родовому, психолого-педагогічному. Обгрунтовується, що саме контекстуальний аналіз життя і творчості письменника, як правило, буває корисним як для кращого з’ясування його світогляду, так і проблематики та аксіоматики його творів. Проаналізовано роль контекстуального аналізу окремих творів (на прикладі ліричних віршів), загальної творчості, світоглядних позицій, літературної критики та індивідуального стилю митця на формування у сучасного молодого покоління стійких життєвих цінностей.
В статье рассматриваются аспекты анализа творчества Михаила Афанасьевича Драй-Хмары в различных контекстах современного изучения украинской литературы: философском, историческом, жанрово-родовом, психолого-педагогическом. Обосновывается, что именно контекстуальный анализ жизни и творчества писателя, как правило, бывает полезным как для лучшего уяснения его мировоззрения, так и проблематики и аксиоматики его произведений. Проанализирована роль контекстуального анализа отдельных произведений (на примере лирических стихов), общего творчества, мировоззренческих позиций, литературной критики и индивидуального стиля художника на формирование у современного молодого поколения устойчивых жизненных ценностей.
The article deals with aspects of the analysis work of Michael Dray-Khmara in different contexts of modern Ukrainian literature study, philosophical, historical, genre-generic, psychological and pedagogical. Substantiates what contextual analysis of the life and work of the writer, as a rule, it is useful for better clarification of his outlook and perspective and axioms of his works. The role of contextual analysis of individual works (for example, lyric poetry), overall creativity, worldview, literary criticism and personal style of the artist on the formation of the modern young generation of stable values in life.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24540
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.