Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23111
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економічна кібернетика"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Economic Cybernetics"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Экономическая кибернетика"
Authors: Касьянова, Наталія Віталіївна
Issue Date: 2016
Abstract: The curriculum of the discipline "Economic Cybernetics" is developed on the basis of "Methodological Guidelines for the Development and Design of Educational and Working Curriculum Programs of the disciplines", put into effect by the order of 16.06.2015. №37 / roses. This discipline is the theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management of economic systems, the basis for many disciplines in the cycle of vocational training. The purpose of teaching discipline is the formation of system thinking and research skills on the management of socio-economic systems by methods of economic cybernetics. The tasks of studying the discipline are: - study of theoretical foundations, methodology and methods of economic cybernetics, modeling of complex socio-economic systems; - acquisition of skills in the use of methods of economic cybernetics in applied research, design and operation of information systems and technologies in the economy. Навчальна програма навчальної дисципліни «Економічна кібернетика» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами, базою для багатьох дисциплін циклу професійної підготовки. Метою викладання дисципліни є формування системного мислення та навичок проведення досліджень з проблем управління соціально-економічними системами методами економічної кібернетики. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - вивчення теоретичних засад, методології та методів економічної кібернетики, моделювання складних соціально-економічних систем; - набуття навичок використання методів економічної кібернетики у прикладних дослідженнях, проектуванні та експлуатації інформаційних систем і технологій в економіці.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23111
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
курсова _ екон_кібернетика.pdfМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи158.18 kBAdobe PDFView/Open
НП ЕК 2016.pdfНавчальна програма328.35 kBAdobe PDFView/Open
РНП ЕК 2016.docРобоча навчальна програма2.68 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.