Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18628
Title: Організація самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії
Authors: Палеха, Ольга Миколаївна
Issue Date: 27-Mar-2016
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний авіаційний університет, м. Київ, 2016 У дисертації досліджено теоретичні та технологічні засади організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови Великої Британії. Визначено підходи до трактування поняття «самостійна позааудиторна робота» британськими та вітчизняними науковцями. Визначено, що в системі професійної підготовки учителів іноземної мови вищих навчальних закладів Великої Британії відстежується конвергентне поєднання аудиторної й самостійної позааудиторної роботи студентів зі значною перевагою самостійної позааудиторної роботи. Схарактеризовано технологію організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії. З’ясовано, що її зміст реалізується на основі традиційного, практично-орієнтованого, когнітивного, емпіричного та соціально-значущого концептуально-ціннісних підходів. Вказано, що різноманітність видів самостійної позааудиторної роботи визначається змістом, метою навчальної дисципліни, місцем виконання та характером пізнавальної активності студентів та забезпечується традиційними, електронними та людськими ресурсами. Визначено педагогічні умови ефективної реалізації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови вищих навчальних закладах Великої Британії. Окреслено рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду ВНЗ Великої Британії з організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови в практику вітчизняної педагогічної освіти.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18628
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Палеха.pdfдисертація1.77 MBAdobe PDFView/Open
автореф_палеха.pdfавтореферат640.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.