Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17570
Title: Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки
Authors: Швець, Дмитро Володимирович
Keywords: професійна підготовка
Issue Date: 27-Feb-2016
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». – Національний авіаційний університет, Київ, 2016. Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування готовності майбутніх офіцерів МВС до охорони і забезпечення громадського порядку. Здійснено аналіз стану розробленості проблеми дослідження у психолого-педагогічній теорії та практиці; уточнено сутність, особливості змісту і структуру професійної готовності до охорони й забезпечення громадського порядку; визначено критерії (мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, особистісно-рефлексивний), конкретизовано їх показники та охарактеризовано рівні (низький, середній і високий) сформованості зазначеної готовності. Розроблено модель, обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності до охорони і забезпечення громадського порядку в майбутніх офіцерів МВС (активізація та розвиток мотивації до навчальної діяльності; забезпечення професійної спрямованості практичної складової підготовки майбутніх офіцерів у ВНЗ; оптимізація змісту, форм і методів формування професійних умінь; використання особистісно орієнтованого підходу при викладанні спеціальних дисциплін).
Description: ЗМІСТ Оглавление ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МВС УКРАЇНИ ДО ОХОРОНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 13 1.1. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку як предмет наукових досліджень 13 1.2. Сутність, зміст, структура і функції готовності майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку 28 Висновки до розділу 1 48 РОЗДІЛ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МВС УКРАЇНИ ДО ОХОРОНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 50 2.1. Загальна методика дослідження 50 2.2. Критерії, показники та характеристика рівнів сформованості в майбутніх офіцерів МВС України готовності до охорони і забезпечення громадського порядку 61 2.3. Стан сформованості в майбутніх офіцерів МВС України готовності до охорони і забезпечення громадського порядку 78 2.4. Обґрунтування педагогічних умов формування в майбутніх офіцерів МВС України готовності до охорони і забезпечення громадського порядку 95 2.5. Моделювання процесу підготовки майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку 130 Висновки до розділу 2 146 РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МВС УКРАЇНИ ДО ОХОРОНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 149 3.1. Етапи і методика формувального етапу експерименту 149 3.2. Аналіз результатів впровадження педагогічних умов формування в майбутніх офіцерів МВС України готовності до охорони і забезпечення громадського порядку 168 Висновки до розділу 3 178 ВИСНОВКИ 180 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 183 ДОДАТКИ 211
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17570
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.