Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17354
Title: Етапи укладання термінологічних словників
Authors: Конопляник, Леся Миколаївна
Keywords: термінологічний словник, англо-український словник, фізика, термінологія, терміносистема, реєстр термінів
terminological dictionary, English-Ukrainian dictionary, physics, terminology, terminological system, entry list.
Issue Date: 2015
Publisher: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Фірма Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 24–29
Abstract: Стаття присвячена проблемі розробки двомовних термінологічних словників. У ній узагальнено досвід укладання термінологічних словників в Україні та за її межами, описані проблеми, що виникають у процесі роботи над словником, а також запропоновані деякі шляхи вирішення цих проблем. Висвітлюються головні етапи укладання «Англо-українського словника фізичних термінів». Описується проблема відбору термінів для реєстру, розглядаються критерії відбору найуживанішої термінології з фізики (семантична цінність термінів, частотність, тематична належність, системність, терміно-формувальна здатність, нормативність, сполучуваність та ін.), а також особливості перекладу термінів (підбір еквівалентів, транскодування, передавання значень термінів синонімами, запозиченими словами та описовим перекладом). На основі власного досвіду укладання термінологічного словника викладено особливості роботи над двомовним (англо-українським) словником. Результати дослідження можуть використовуватись для укладання нових словників для будь-якої нормалізованої терміносистеми.
The article is devoted to the problem of compiling bilingual terminological dictionaries. It summarizes the experience of compiling such dictionaries in Ukraine and abroad, describes the problems that arise during this process, and proposes some solutions for these problems. The basic stages of the compiling the English-Ukrainian Dictionary of Physics are described. The article outlines the problem of selection of the entry list, considers the criteria for the section of the most common terms in physics (namely, semantic value of a term, frequency, systemacy, term-forming ability, standardization, compatibility, etc.) and special features and ways of translating the terms (equivalents, transcoding, translation with the help of synonyms, borrowings and descriptive translation). The peculiarities of work on the English-Ukrainian dictionary are described on the basis of own experience of compiling terminological bilingual dictionary. The research results can be used for compiling new dictionaries for every normalized terminology.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17354
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Етапи укладання словників_2015.pdf315.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.