Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38406
Title: Компенсація похибок та зовнішніх збурень при вимірюванні кутової швидкості вібраційним датчиком диференційного типу
Other Titles: Compensation of Errors аnd External Disturbances Under Measuring of Angle Rate by Vibratory Sensor of Differential Type
Компенсация погрешностей и внешних возмущений при измерении угловой скорости вибрационным датчиком дифференциального типа
Authors: Цірук, Ганна Вікторівна
Tsiruk H.V.
Цирук Анна Викторовна
Keywords: вібраційний датчик кутової швидкості
диференційний режим
інтегруючий режим
режим вимірювання кутової швидкості
зовнішні збурення
ступінь компенсації
управління стоячою хвилею
регулятор
відклик на одиничний скачок
vibratory angle rate sensor
differential mode
integrating mode
rate mode
external disturbances
degree of compensation
standing wave control
step response
controller
Issue Date: 2019
Citation: Цірук Г.В. Компенсація похибок та зовнішніх збурень при вимірюванні кутової швидкості вібраційним датчиком диференційного типу. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин. – Національний авіаційний університет, Київ, 2019. - 187 с.
Abstract: Дисертаційна робота посвячена науковому обґрунтуванню та розробки алгоритмів компенсації внутрішніх похибок та зовнішніх збурень у вібраційному датчике кутової швидкості диференційного типу, а також удосконалення системи управління стоячої хвилею так, щоб вона дозволяла автоматично перемикатися з диференційного режиму роботи на відповідні режими датчика кутової швидкості і датчика кута (інтегруючий режим). Розроблена нелінійна модель вібраційного датчика кутової швидкості диференційного типу, яка складається з моделі чутливого елементу, що є відома та системи управління і обробки інформації, що була розроблена та зв’язано їх у єдину вимірювальну систему так, щоб вона дозволяла автоматично переключати три режими роботи датчика. Експериментальними дослідженнями зразка вібраційного датчика кутової швидкості диференційного типу чисельно визначені ступені компенсації внутрішніх шумів і наступних зовнішніх збурень: ударних збурень, вібраційних збурень, звукових імпульсів на резонансній частоті і звукових шумів, що охоплюють резонансну частоту, а також постійних та змінних магнітних полів.
Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке алгоритмов компенсации внутренних погрешностей и внешних возмущений в вибрационном датчике угловой скорости дифференциального типа, а также совершенствованию системы управления стоячей волной так, чтобы она позволяла автоматически переключаться с дифференцированного режима работы на соответствующие режимы датчика угловой скорости и датчика угла (интегрирующего режима).
The thesis is devoted to the scientific substantiation and development of algorithms for the compensation of internal errors and external disturbances in an angle rate sensor of differential type, as well as the improvement of the standing wave control system so that it can automatically switch from a differential mode of operation to the corresponding rate and rate integrating (whole angle) modes.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38406
Appears in Collections:Спеціалізована вчена рада К 26.062.18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf670.42 kBAdobe PDFView/Open
Дисертація.pdf9.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.