Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36297
Title: Автореферат: Математичні моделі технічного обслуговування обладнання засобів транспорту
Authors: Раза Ахмед / Raza Ahmed
Keywords: цифрові системи авіоніки, федеративна авіоніка, інтегрована модульна авіоніка, резервування, коефіцієнт готовності, стійка відмова, переміжна відмова, система, що зазнає деградації, технічне обслуговування за станом, поріг заміни, digital avionics systems, federated avionics, integrated modular avionics, redundancy, availability, permanent failure, intermittent failure, degrading system, condition-based maintenance, replacement threshold
Issue Date: 24-Sep-2018
Publisher: Кафедра електроніки
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову задачу побудови моделей ТО цифрових систем авіоніки й обладнання засобів транспорту, яке зазнає деградації, що дозволяє істотно підвищити ефективність експлуатації цих систем. Проведено аналіз сучасного стану й моделей ТО цифрових систем авіоніки ПС. На підставі цього аналізу обґрунтовано необхідність розробки математичних моделей ТО резервованих ЦСА, що враховують особливості їх експлуатації, можливість появи як стійких, так і переміжних відмов, можливість організації декількох рівнів наземного ТО з використанням різних засобів діагностики відмов. Уперше розроблено математичні моделі для оцінки показників експлуатаційної надійності безперервно контрольованих ЛЗБ і резервованих систем авіоніки на кінцевому та нескінченному інтервалах часу, що враховують вплив як стійких, так і переміжних відмов. Уперше розроблено узагальнені співвідношення для розрахунку СЕВ впродовж ГО й ПГО систем авіоніки для альтернативних варіантів ТО, що відрізняються наявністю одного, двох і трьох рівнів ТО з урахуванням впливу стійких та переміжних відмов, що дозволяє обрати оптимальний варіант ТО. У дисертації проведено аналіз сучасних тенденцій і математичних моделей ТО обладнання засобів транспорту за станом і обґрунтовано необхідність розробки математичних моделей ТО обладнання, що зазнає деградації, які враховують імовірності правильних і помилкових рішень під час перевірки придатності системи до використання на майбутньому інтервалі. Уперше розроблено узагальнені математичні вирази для розрахунку показників ефективності ТО за станом на основі перевірки придатності й критерії спільного визначення оптимальних моментів перевірки придатності та порогів заміни для систем, що впливають і не впливають на безпеку, та на чисельних прикладах показано, що ТО на основі перевірки придатності більш ефективне, ніж ТО на основі перевірки працездатності, оскільки воно забезпечує більш високий КГ і більш низький рівень СЕВ за набагато меншої кількості перевірок. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані під час розробки й експлуатації цифрових систем авіоніки різної архітектури, а також обладнання засобів транспорту, що зазнає деградації.
Description: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет, Київ, 2018.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36297
Appears in Collections:Дисертації та автореферати кафедри електроніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Раза.pdfавтореферат диссертації653.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.