Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34548
Title: ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ
Other Titles: АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Authors: ЦИМБАЛІСТОВА ОЛЕНА АБДУРАХИМІВНА
Keywords: авіакомпанія
інноваційна активність
інновації
інноваційна діяльність
логістика
інноваційні послуги
логістичне забезпечення
потоки
Issue Date: 23-May-2018
Publisher: Віддруковано Олексієнко В. В. Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Шевченка, 26, тел.: (05366) 2-32-71 Свідоцтво суб’єкта видавничої діяльності ДК № 2972 от 13.09.2007
Abstract: Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».– Національний авіаційний університет, Київ, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії. У роботі узагальнено теоретичні аспекти логістичного забезпечення інноваційної активності шляхом узагальнення особливостей інноваційної діяльності авіакомпаній різного типу, оцінювання їх рівня інноваційної активності та розроблення рекомендацій щодо змісту та структури процесів логістичного забезпечення. Наукова новизна отриманих результатів полягає в запропонованому концептуальному підході до організації логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії, включає кластерну модель взаємодії учасників ланцюга поставок інноваційних послуг, інтеграцію інноваційного та логістичних потоків у процесах логістичного забезпечення авіакомпанії, що дозволяє оптимізувати трансакційні та операційні витрати, автоматизувати ключові бізнес-процеси, оновити техніко-технологічну базу, оптимізувати організаційну структуру, розширити номенклатуру послуг, що сприятиме зростанню ефективності та конкурентоспроможності на ринку авіатранспортних послуг. Обґрунтовано методичний підхід до розрахунку інтегрального критерію інноваційної активності та шкалу його виміру. У роботі запропоновано підходи до удосконалення системи управління інноваційними потоками, які передбачають взаємодію учасників інноваційного кластера, краудсорсингових методів генерування ідей інноваційних проектів для підвищення якості обслуговування споживачів, а також інструментарію дорожніх карт для оптимізації параметрів потоків.
Tsymbalistova O.A. The logistic provision of innovative activity of airline companу. – The manuscript. The dissertation for obtaining the Candidate of Economic Sciences scientific degree, specialty: 08.00.04 “Economics and business administration (in forms of economic activity)”. – National aviation University, Kyiv, 2018. The dissertation is dedicated to the research of theoretical and practical aspects of the logistic provision of innovative activity of airline companу. Theoretical aspects of the logistic provision of innovative activity by means of generalization of the peculiarities of innovative activity of airline companies of different types, estimation of the level of their innovative activity and the development of recommendations as for the content and structure of the logistic provision processes are generalized in the scientific paper. The scientific originality of the obtained results consists in the suggested conceptual approach to the organization of the logistic provision of innovative activity of an airline company, it includes a cluster model of interaction of the participants of innovative services supply chain, the scheme of interaction of innovative and logistic streams in the processes of logistic provision of an airline company, which allows to optimize transactional and operational expenses, to automate key business processes, update the technical and technological base, optimize the organizational structure, expand the range of services, which will contribute to the increase in effectiveness and competitiveness on the market of air- transport services. As a result, the system of factors, using which the airline company obtains the possibility to estimate the level of its preparedness to the realization of innovations and determine their influence on the economic efficiency and competitiveness is suggested. The methodical approach to the calculation of integral criterion of innovative activity and the scale of its measurement are justified. The methodical approach to the organization of the logistic provision of innovative activity of airline companies by means of separation of innovative stream as a basic one which should be integrated with material, informational, financial and labor streams of the current activity of an airline company, which allows to optimize the parameters of innovations and the efficiency of the chain of the supply of airline companies and to provide high intensity of innovative activity are improved. The approaches to the improvement of the system of management of innovative streams which presuppose the use of cluster model of the interaction of the participants of the airline services supplies chain, crowdsourcing methods of generation of ideas of projects to increase the quality of consumer service as well as the apparatus of road maps for optimization of streams parameters are suggested in the scientific work.
Цымбалистова Е.А. Логистическое обеспечение инновационной активности авиакомпании. – На правах рукописи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 «Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)». – Национальный авиационный университет, Киев, 2018. Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов логистического обеспечения инновационной активности авиакомпании. В работе обобщены теоретические аспекты логистического обеспечения инновационной активности путем обобщения особенностей инновационной деятельности авиакомпаний разного типа, оценивания их уровня инновационной активности и разработки рекомендаций относительно содержания и структуры процессов логистического обеспечения. Научная новизна полученных результатов состоит в предложенном концептуальном подходе к организации логистического обеспечения инновационно активной авиакомпании, включает кластерную модель взаимодействия участников цепочки поставок инновационных услуг, схему взаимодействия инновационного и логистических потоков, что позволяет оптимизировать трансакционные и операционные затраты, автоматизировать ключевые бизнес-процессы, расширить номенклатуру услуг, что будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности на рынке авиатранспортных услуг. В работе предложены подходы к усовершенствованию системы управления инновационными потоками, которые предусматривают взаимодействие участников инновационного кластера, краудсорсинговых методов генерирования идей инновационных проэктов для повышения качества обслуживания потребителей, а также инструментария дорожных карт для оптимизации параметров потоков.
Description: Захист відбудеться «27» червня 2018 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 у Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, ауд. 1-334. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1. Автореферат розіслано « 25 » травня 2018 р.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34548
Appears in Collections:Дисертації та автореферати факультету економіки та бізнес-адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цимбалістова_автореферат.pdf674.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.