Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/28706
Title: Методичні особливості використання дистанцйних освітніх технологій при підвищення кваліфікації менеджерів туристичного бізнесу
Authors: Ніколаєв, Кирило Дмитрович
Keywords: дистанційні освітні технології
дистанционные образовательные технологии
distance education technologies
підвищення кваліфікації
повышение квалификации
advanced training
менеджер туристичного бізнесу
менеджер туристического бизнеса
manager of tourism
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ніколаєв К.Д. Методичні особливості використання дистанцйних освітніх технологій при підвищення кваліфікації менеджерів туристичного бізнесу / К.Д. Ніколаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 2. - C. 89-94.
Series/Report no.: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання;№ 2
;№ 15 (22)
;С. 89-94
Abstract: Повсякденна практика переконливо доводить, що успішність роботи менеджера туристичного бізнесу на сьогоднішній день великою мірою залежить від того, наскільки фахова кваліфікація спеціаліста туристичної галузі відповідає вимогам реальності. Особливо важливим є розвиток у менеджера туристичної галузі світоглядних представлень, поглядів і переконань в галузі фахової діяльності та відповідного самовизначення себе як спеціаліста з характерним набором професійних компетентностей. Все це свідчить про те, що проблема підвищення професійної кваліфікації працівників туристичної галузі є актуальною як для туристичної галузі, так і для сучасної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців цієї галузі. Повседневная практика убедительно доказывает, что успешность работы менеджера туристического бизнеса на сегодняшний день во многом зависит от того, насколько профессиональная квалификация специалиста туристической отрасли соответствует требованиям реальности. Особенно важным является развитие у менеджера туристической отрасли мировоззренческих представлений, взглядов и убеждений в области профессиональной деятельности и соответствующего самоопределения себя как специалиста c характерным набором профессиональных компетенций. Все это свидетельствует о том, что проблема повышения профессиональной квалификации работников туристической отрасли является актуальной как для туристической отрасли, так и для современной системы переподготовки и повышения квалификации специалистов этой отрасли. Everyday practice proves that the success of the manager of tourism today largely depends on how professional qualification of specialist tourism industry meets reality. Especially important is the development of the tourist industry manager philosophical views, opinions and beliefs in professional activities and corresponding self itself as a specialist with a characteristic set of professional competencies. All this shows that the problem of improving the professional skills of employees of the tourism industry is relevant for both the tourism industry and for the modern system of retraining and advanced training of specialists in this field.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/28706
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaev.pdfстаття, подана у видавництво478.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.