Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40117
Title: Шляхи погашення зовнішньої заборгованості та ризики дефолту: світовий досвід
Authors: Біла, Світлана Олексіївна
Левченко, Олександра
Keywords: боргова криза
державний борг
реструктуризація боргу
ризики дефолту
Issue Date: 2017
Citation: Біла С.О., Левченко О.Т. Шляхи погашення зовнішньої заборгованості та ризики дефолту: світовий досвід [Електронний ресурс] / С.О.Біла, О.Т. Левченко // Економіка та суспільство. – Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. – 2018. – Випуск № 14. – С.76 – 86.
Abstract: У статті досліджено світову практику визначення шляхів погашення зовнішньої заборгованості та мінімізації ризиків настання дефолту на прикладі розвинутих країн світу (Японія, Франція, Греція, Ірландія), а також країн, що розвиваються – Мексика та Аргентина. Визначено стратегічні пріоритети розрахунків із зовнішніми боргами та стандартні монетарні рекомендації, що надаються країнам-боржникам для зменшення зовнішнього боргу. Особливу увагу приділено ризикам настання «технічного» та «повного» дефолту, їх соціально-економічних наслідків для країни. Розглянуто очікувані соціально-економічні наслідки виходу країни із дефолтного стану та погашення зовнішньої заборгованості на основі застосування рекомендацій політики «затягування пасків». Обгрунтовано пріоритетність дотримання країною національних економічних інтересів в процесі погашення зовнішньої заборгованості на основі збільшення експорту та стимулювання національного виробництва.
В статье проанализированы пути погашения внешней задолженности и расмотрены риски дефолта на примере развитых стран мира (Япония, Франция, Греция, Ирландия), а также развивающихся стран - Мексика и Аргентина. Рассмотрены стратегии расчетов с внешними долгами и стандартные рекомендации, предоставляемых странам-должникам для уменьшения внешнего долга. Особое внимание уделено рискам наступления «технического» и «полного» дефолта, их социально-экономических последствий для страны. Проанализированы ожидаемые социально-экономические последствия выхода страны из дефолтного состояния и погашения внешней задолженности на основе применения рекомендаций политики «затягивания поясов». Определено приоритетность соблюдения страной национальных экономических интересов в процессе погашения внешней задолженности на основе увеличения экспорта и стимулирования национального производства.
The article analyzes ways of repaying external debt and minimizing the risks of default by the example of the developed countries of the world (Japan, France, Greece, Ireland), as well as developing countries - Mexico and Argentina. Strategic priorities of settlements with external debts and standard monetary recommendations, provided to debtor countries to reduce external debt, have been determined. Particular attention is paid to the risks of "technical" and "full" default, their social and economic consequences for the country. The expected socio-economic consequences of the country's exit from the default state and repayment of external debt are considered on the basis of the application of the policy of "tightening the belts". It is reasonable to prioritize the country's compliance with national economic interests in the process of repaying foreign debts on the basis of increasing exports and stimulating national production.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40117
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри МЕВіБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2018_ 1_Біла_Левченко_ризики дефолту_стаття.docx81.84 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.