Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39560
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Етика бізнесу»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Ethics of business"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Этика бизнеса»
Authors: Гращенко, Ірина Семенівна
Гращенко, Ирина Семеновна
Hrachenko, Iryna
Паливода, Олена Михайлівна
Паливода, Елена Михайловна
Palyvoda, Olena
Кириленко, Оксана Миколаївна
Кириленко, Оксана Николаевна
Kyrylenko, Oksana
Keywords: етичні принципи підприємців
етичні норми підприємців
соціологія
етика підприємництва
Issue Date: 2019
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.1.18
Індекс;РБ-6-073/16-2.1.18
Індекс;РБ-12-073/16-2.1.18
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту підприємницької діяльності в цілому та етики бізнесу зокрема, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління бізнесом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів філософських та етичних принципів ведення бізнесу та створення цілісної системи соціально-психологічного управління бізнес-процесами конкретного підприємства.
The purpose of teaching the discipline is to form students of contemporary thinking and special knowledge in the field of business management in general and business ethics in particular, the disclosure of modern scientific concepts, concepts, methods and technologies for increasing the efficiency of business management through the correct use by managers of different levels of philosophical and ethical principles of doing business and the creation of a holistic system of socio-psychological management of business processes of a particular enterprise.
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современного мышления и специальных знаний в области менеджмента предпринимательской деятельности в целом и этики бизнеса в частности, раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий повышения эффективности управления бизнесом благодаря правильному использованию менеджерами различных уровней философских и этических принципов ведения бизнеса и создание целостной системы социально-психологического управления бизнес-процессами конкретного предприятия.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - вивчення термінологічної бази з етики та філософії бізнесу; - обґрунтування ролі бізнесменів та менеджерів в системі менеджменту підприємницької діяльності; - вивчення принципів соціальної відповідальності бізнесу; - формування вмінь щодо планування та організації коректних ділових стосунків між підприємцями зокрема та між бізнесом і суспільством в цілому; - обґрунтування вибору форм і методів морального впливу на контрагентів, конкурентів та на підлеглих; - вивчення форм психологічного контролювання та регулювання бізнесової діяльності; - формування кодексу етичної діяльності бізнесмена.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39560
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри МЗЕДП 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ЕБ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни "Етика бізнесу"348.73 kBAdobe PDFView/Open
02_ЕБ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу»(стаціонар)529.82 kBAdobe PDFView/Open
03_ЕБ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу» (заочна форма)400.81 kBAdobe PDFView/Open
04_ЕБ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Етика бізнесу»391.3 kBAdobe PDFView/Open
06_ЕБ-МР-ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять "Етика бізнесу"812.45 kBAdobe PDFView/Open
07_ЕБ_МР_КРз.pdfМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Етика бізнесу» (заочна форма)272.37 kBAdobe PDFView/Open
09_ЕБ_МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Етика бізнесу» 683.33 kBAdobe PDFView/Open
10_ЕБ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика бізнесу» 397.79 kBAdobe PDFView/Open
титульний лист (Етика бізнесу).pdfТитульний лист "Етика Бізнесу"498.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.