Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39507
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Основи виробництва авіаційних систем"
Other Titles: Educational and methodical complex on discipline "Fundamentals of production of aviation systems"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы производства авиационных систем
Authors: Кривоносенко, Олександр Петрович
Keywords: Автоматизація
приладобудування
Автоматика
Комп’ютеризовані системи
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Дисципліна «Основи виробництва авіаційних систем» є теоретичною основою для набуття студентами певної сукупності знань та вмінь, які формують необхідні професійні якості фахівця в області проектування, створення та експлуатації бортових систем управління польотом літальних апаратів (ЛА).
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: Викладання дисципліни «Основи виробництва авіаційних систем» є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій з сучасної промислової технології виробництва систем, автоматизації проектних та конструкторських робіт і виробничих процесів, досліджень та випробувань складних систем та формування у студентів знань, умінь та навичок для досліджень, які є необхідними на сучасному етапі розвитку авіаційної техніки.
Преподавания дисциплины «Основы производства авиационных систем» является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий по современной промышленной технологии производства систем, автоматизации проектных и конструкторских работ и производственных процессов, исследований и испытаний сложных систем и формирование у студентов знаний, умений и навыков для исследований, необходимых на современном этапе развития авиационной техники.
The teaching of the discipline "Fundamentals of aviation systems production" is the disclosure of modern scientific concepts, concepts, methods and technologies for modern industrial technology of production systems, automation of design and engineering works and production processes, research and testing of complex systems and the formation of students knowledge, skills and abilities for research needed at the present stage of the development of aviation technology.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів: модуль №1 «Наукові дослідження та проектування систем літальних апаратів»; модуль №2 «Технологічні процеси виробництва систем літальних апаратів»
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39507
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Основи виробництва авіаційних систем.pdfробоча програма 289.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.