Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38516
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Фармацевтична розробка лікарських засобів"
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Issue Date: 2016
Publisher: НАУ
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Фармацевтична розробка лікарських засобів» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконання студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового видів контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38516
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФРЛЗ_РНП_С.pdf369.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.