Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37402
Title: Методи побудови автономних комп’ютерних сегментів аеровузлової мережі
Other Titles: Methods of construction of autonomous computer segments of the air cluster networks
Authors: Водоп'янов, Сергій В’ячеславович
Keywords: аеровузол
автономний сегмент
комп'ютерна мережа
самоподібний трафік
параметр Херста
система управління комутаційним вузлом
air cluster
autonomous segment
computer network
self-similar traffic
the Hurst parameter
control system of a commutation node
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дисертаційній роботі розроблено методи побудови автономних сегментів інформаційно-обчислювальної системи реального часу для роботи в умовах критичного застосування, значних коливань навантаження та виникнення екстремальних ситуацій в аеровузлових мережах складеного типу з високим степенем гетерогенності. Розроблено математичну модель бортової локальної мережі з мобільними вузлами та спорадичною зміною структури, коли одні вузли виходять з зони дії мережі, нові вузли з’являються. Виведено розрахункові формули для середнього часу очікування заявок у пам'яті, середньої довжини черги тощо для змішаного – еластичного та нееластичного трафіку. Розраховані можливі розміри черг у буферній пам'яті мережних вузлів за наявністю заявок (сигнальних пакетів) з необмеженим часом очікування та заявок з обмеженим часом очікування у чергах. За результатами розрахунків можна обирати максимально можливий коефіцієнт використання мережі, при якому зростання черги у буферній пам'яті є припустимим. Запропоновані структури сегментів аеровузлової мережі і локальних обчислювальних мереж для систем критичного застосування, які можуть служити в основі побудови інформаційно-обчислювальної підсистеми АС ОрПР, тобто розгалуженої аеровузлової мережі з автономними супутниковими та авіаційними бортовими мережними сегментами.
Description: ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Терміни та визначення 1.2 Перспективи вдосконалення національної системи організації повітряного руху 1.3 Сучасний стан та перспективи розвитку авіаційних управляючих та інформаційно-обчислювальних систем 1.4 Стан проблеми побудови автономних мережних сегментів для перспективних інформаційно-обчислювальних систем авіації Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ БАГАТОРІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ АЕРОВУЗЛОВОЇ МЕРЕЖІ 2.1 Принципи побудови та функціонування сучасної інформаційно-обчислювальної мережі аеровузла 2.2 Ключові показники управління якістю сервісу в інформаційно-обчислювальній мережі аеровузла 2.3 Кореляційно-регресійна модель системи ключових показників ефективності ієрархічної мережі аеровузла Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНИХ СЕГМЕНТІВ АЕРОВУЗЛОВОЇ МЕРЕЖІ 3.1 Специфіка авіаційних бортових комп'ютерних мереж 3.2 Технологія взаємодії мобільних мережних вузлів 3.3 Розробка моделі та методу забезпечення якості сервісу в мережі з мобільними вузлами 3.4 Моделі й метод оцінювання характеристик та управління автономними сегментами інформаційно-керуючої системи крупного аеровузла Висновки до розділу 3 РОЗДІЛ 4 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ СТРУКТУРИ ТА ПАРАМЕТРІВ АЕРОВУЗЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 4.1 Загальні вимоги до аеровузлової мережі 4.2 Аналіз методів обміну різнорідним та різнопріоритетним мережним трафіком 4.3 Розробка методу діагностування автономних сегментів аеровузлової мережі 4.4 Вибір та обґрунтування варіантів побудови аеровузлової мережі Висновки до розділу 4 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК А .АКТИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОДАТОК Б. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37402
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.07

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Vodopianov.pdf575.25 kBAdobe PDFView/Open
Disrtaciaya_Vodopianov.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.