Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35073
Title: ПРОЦЕС МІЖНАРОДНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Талоєв, Давід Русланович
Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Міжнародна стандартизація, рівень якості продукції, процес стандартизації, управління якістю.
Issue Date: 27-Apr-2018
Publisher: ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Citation: Підписано до друку 26.04.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 7,1. Гарнітура Times New Roman. Наклад __ примірників.
Abstract: На рівень міжнародної стандартизації продукції виробничого підприємства значний вплив мають місцеві, випадкові і суб’єктивні чинники. Для попередження їх негативного впливу і забезпечення високого рівня якості протягом усього періоду виготовлення продукції необхідна побудова ефективної системи управління за допомогою організації роботи відповідних структурних підрозділів підприємства.
Description: Сучасна соціально-економічна система : парадигма, завдання і тенденції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — Ніжин : Ніжинськ. агротехн. ін-т, 2018. — Ч. 2. — С. 192–194.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35073
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Талоєв Білявський НАІ 18.pdfПРОЦЕС МІЖНАРОДНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.