Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35072
Title: УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ
Authors: Жукова, Юлія Володимирівна
Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Управління персоналом, людські ресурси, інноваційна діяльність.
Issue Date: 27-Apr-2018
Publisher: ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Citation: Підписано до друку 26.04.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 7,1. Гарнітура Times New Roman. Наклад __ примірників.
Abstract: Основним ефективним ресурсом на підприємстві є люди. Продуктивна діяльність людських ресурсів залежить від якісного управління персоналом на всіх рівнях. А саме на рівні держави передбачає управління людськими ресурсами в межах держави або окремого регіону, регулюючи соціально-економічні відносини в країні та її суб’єктів, а також методів управління та способів їх використання.
Description: Сучасна соціально-економічна система : парадигма, завдання і тенденції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — Ніжин : Ніжинськ. агротехн. ін-т, 2018. — Ч. 2. — С. 71–73.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35072
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жукова Білявський НАІ 18.pdfУПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.