Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32679
Title: FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE LAW OF UKRAINE «ON EDUCATION»
Other Titles: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»
Authors: Головко, Світлана Григорівна
Keywords: basic law of the educational area,
implementation,
European standards of education,
practical tools and conditions for the introduction of modern legislation on education
Issue Date: 2017
Publisher: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2017. – № 4(45). – С. 43-50.
Abstract: Purpose: the adoption of the Law of Ukraine "On Education", which is a systematic element of modern domestic legislation in the education area, has become an important step towards the formation of the legal framework for the functioning of all educational levels. One of the most urgent problems of this process is ensuring effective implementation of the new law. In its turn, it actualizes the study of the peculiarities and practical tools for the implementation of the basic legislative norms as an important condition for the basic law efficiency. Methods: to fulfill the research tasks general scientific and special methods of legal science have been applied. By means of the formal-logical method, the basic norms of the current legislation on education were analyzed, and the basic role of the law "On Education" was grounded. Applying the сomparative legal method made it possible to note the Europeanisation of normative and legal support of the domestic educational industry and to determine the features of its implementation. Results: peculiarities of the formation and introduction of normative and legal support for the functioning of the domestic education system are analyzed. The compliance of the norms of the modern legislation on education with the European tendencies is argued. The most actual practical steps that will promote effective implementation of the Law of Ukraine "On Education" are underscored. Discussion: an important feature of the new basic law in the education area is the availability of independent norms and transitional provisions. Correspondingly, the further research is required by the harmonization of domestic legislation on education, the definition of the primary components of the legal and regulatory framework, which require development, harmonization of existing normative acts, the development of a system of measures to involve the general public in this process.
Мета: ухвалення закону України «Про освіту», який є системотвірним елементом сучасного вітчизняного законодавства в галузі освіти, стало важливим кроком у напрямі формування правового поля функціонування всіх освітніх рівнів. Однією із найбільш актуальних проблем цього процесу є забезпечення ефективної імплементації нового закону. Це, в свою чергу, актуалізує дослідження особливостей та практичних механізмів упровадження основних законодавчих норм, як важливу умову дієвості базового закону. Методи: для вирішення завдань дослідження були використання загально-наукові та спеціальні методи юридичної науки. За допомогою формально-логічного методу здійснено аналіз основних норм сучасного законодавства про освіту та обґрунтовано базову роль Закону «Про освіту». За допомогою порівняльно-правового методу відзначено європеїзованість нормативно- правового забезпечення вітчизняної освітньої галузі та визначено особливості його імплементації. Результати: проаналізовано особливості формування та упровадження нормативно-правового за- безпечення функціонування вітчизняної системи освіти. Аргументовано відповідність норм сучасного законодавства про освіту європейським тенденціям. Висвітлено найбільш актуальні практичні кроки, здійснення яких сприятиме ефективній імплементації Закону України «Про освіту». Обговорення: важливою особливістю нового базового закону в галузі освіти є наявність відсильних норм та перехідних положень. Відповідно подальшого розвитку потребують питання гармонізації вітчизняного законодавства про освіту, визначення першочергових складових нормативно-правового забезпечення, які потребують розроблення, узгодження чинних нормативних актів, розроблення системи заходів щодо залучення широкої громадськості до цього процесу.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32679
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Головко_2017.pdf362.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.