Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31701
Title: КАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Кадрова політика, мотиваційний вплив, людський капітал.
Issue Date: 25-Oct-2015
Publisher: Українська інженерно-педагогічна академія
Citation: Підписано до друку 21.10.15. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 119-15. Вид. № 67/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 119-15. Вид. № 67/ІІІ;
Abstract: Успіх будь якої організації в сучасних умовах постіндустріального розвитку залежить від її здатності максимально ефективно використовувати ресурси, що вона має в своєму розпорядженні для досягнення поставлених цілей. Так як роль людського капіталу в сучасній організації постійно зростає, виникає необхідність розробки особливої політики управління працівниками. В свою чергу ефективне функціонування будь якої кадрової політики, зазвичай, залежить від стадії розвитку на якій перебуває організація. Тому дослідження кадрової політики як фактору, що забезпечує підвищення ефективності нині можна вважати однією з головних передумов успішності роботи організації.
Description: Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтерн.-конф. – Х. : Укр. інжен.-педаг. акад., 2015. – С. 246-249.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31701
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський УІПА.pdfКАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.