Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31652
Title: ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ
Authors: Григорак, Марія Юріївна
Кулик, Володимир Антонович
Савченко, Лідія Володимирівна
Гармаш, Олег Миколайович
Карпунь, Ольга Василівна
Issue Date: 2017
Publisher: Логос
Abstract: Зростання обсягів міжнародної торгівлі і туристичних потоків стимулює попит на авіаційні перевезення, що відкриває нові можливості для розвитку інфраструктури. Сучасні аеропортові комплекси як суб’єкти господарювання представляють великий бізнес, загальний оборот якого, за даними Міжнародної асоціації аеропортів, становить понад 150 млрд.дол.США. В структурі доходів з кожним роком зростають обсяги надходження коштів від неавіаційної діяльності, що пов’язано з розвитком пасажирського та вантажоперебного сервісу. Клієнтоорієнтовані моделі розвитку аеропортів спонукають адміністрації аеропортів вкладати значні фінансові кошти в розвиток технологій і будувати партнерські стосунки із суміжними сферами бізнесу для спільного творення нової споживчої цінності. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) прогнозує, що найближчі 20 років стануть «золотим віком» для авіаіндустрії країн, що розвиваються. А це може створити гарні передумови для авіаційного транспорту України. Орієнтація економічної системи України на інноваційний шлях розвитку сприяє збільшенню виробництва продукції з високою доданою цінністю, а ефективна логістика зробить їх більш конкурентоздатними на міжнародних ринках товарів і послуг. Швидкість є важливою конкурентною перевагою. Тому сучасні глобальні ланцюги поставок мають бути гнучкими, динамічними, а головне, забезпечувати швидку доставку виготовленої продукції до кінцевих споживачів, що обумовлює зростання інтересу учасників глобального товарного руху до використання авіаційного транспорту і, відповідно, до якості логістичної інфраструктури, яка створюється безпосередньо в аеропортаг або в прилеглих до нього територіях. Отже, авіаційний транспорт, як і вся транспортна галузь, має забезпечити конкуренту перевагу української продукції на світових ринках. Це, в свою чергу, вимагає підвищення ефективності послуг, покращення логістики, розвитку логістичних центрів та терміналів для мультимодальних перевозень, зменшення та перегляд логістичних витрат і тарифів, адміністративних бар’єрів, тощо. Основні промислові та сільськогогосподарські виробники вимагають сучасних і конкурентоспроможних транспортних засобів для перевезення своєї продукції в межах країни або на міжнародному рівні (експорт/імпорт), а також логістичних технологій, оптимізації транспортних маршрутів і, головне, розвитку транспортної інфраструктури. За оцінками експертів, щоб задовольнити економічні потреби споживачів, необхідні інвестиції понад 30 млрд.дол.США. Значна частина цих коштів може бути використана для модернізації технічного оснащення аеропортів та побудови логістичних центрів. Іноземні вчені розглядають потенціал розвитку існуючих аеропортів або будівництва нових через призму внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні чинники включають, серед іншого, бізнес-стратегію управління аеропортами, співпрацю між менеджерами аеропортів і органами місцевої влади (фінансову участь, просування послуг, управління прилеглими територіями, організація послуг громадського транспорту), в той час як зовнішні чинники включають в себе просторові, соціальні і економічні детермінанти розвитку аеропорту. Вибір бізнес-моделі розвитку аеропорту має важливе значення з точки зору стратегії, оскільки вказані фактори мають найбільш важливі наслідки для економіки, навколишнього середовища (шум, забруднення повітря, викид вуглецю) і соціального розвитку (потенційно шкідливий вплив на якість життя жителів і робочих) територій, на яких вони розташовані. Традиційне бачення аеропортів як об’єктів суспільної інфраструктури, на яких консолідуються або розконсолідуються пасажирські та вантажні потоки й надаються послуги з авіаційних перевезень, не дозволяє передбачити динамічні зміни авіаційної галузі і врахувати нові потреби. Нові підходи передбачають, що авіація і аеропорти здатні впливати на розвиток територій, на яких вони розташовані. Аеропорти стають першою точкою контакту між відвідувачами і територією, маючи підвищений попит на послуги високої якості життя та економічного зростання. Аеропорти стають мультимодальними, багатофункціональними підприємствами, які мають вирішальне значення для конкурентоспроможності бізнесу та економічного розвитку території. Вони створюють попит на послуги, матеріали і робочі місця не тільки в аеропорту, але і в компаніях, що розміщуються в прилеглих районах. Сучасні аеропорти мають значний потенціал розвитку, пов'язаний із функціонуванням глобальних ланцюгів поставок. За образним висловленням фахівців, вони є простором мережевої взаємодії і кооперації компаній, в якому логістична концепція є домінуючою і забезпечує координацію бізнес-процесів як локальному, так і на глобальному рівнях. Здійснення єдиної технічної, технологічної, тарифної та інвестиційної політики розвитку аеропорту як ланки логістичної мережі є важливою умовою формування ефективної логістичної системи регіону і дозволяє стандартизувати технологічні процеси і номенклатуру послуг, уніфікувати обладнання, забезпечити «прозорість» ціноутворення, включаючи розрахунок «наскрізних» тарифів, застосовувати сучасні інвестиційні механізми, в тому числі державно-приватного партнерства. Наявність інтегрованої системи інформаційного забезпечення є важливою умовою оперативно-диспетчерського управління, взаємодії процесів, визначення оптимальних ланцюгів поставок, надання клієнтам максимально можливого обсягу інформаційно-консультаційних послуг тощо. У представленій монографії викладено погляди авторського колективу щодо розробки теоретичних положень використання логістичного підходу в управлінні діяльністю та розвитком сучасних аеропортів, а також практичного використання логістичних технологій та логістичних рішень, пов’язаних з обслуговуванням глобальних ланцюгів поставок та наданням логістичних послуг. У першому розділі досліджено роль і місце аеропорту в системі глобальних логістичних мереж, проаналізовано сучасні бізнес-моделі розвитку аеропортів, визначено тренди ринку логістичних послуг та їх вплив на формування і розвиток логістичної інфраструктури, сформульовано теоретичні основі логістичного підходу до управління функціонуванням та розвитком аеропортових комплексів. Розкрито сутність логістичної концепції через призму формування логістичної стратегії розвитку аеропорту і партнерських взаємин з основними зацікавленими сторонами, опису потокових процесів та визначення вимог до операційної системи аеропорту з точки зору диспетчеризації потоків повітряних суден, пасажирів, багажу і вантажів, а також зроблено рекомендації щодо використання енергоефективних технологій. У другому розділі досліджено основні напрями розвитку логістичної інфраструктури аеропорту та систем управління нею з метою ефективного використання наявного потенціалу та підвищення якості логістичного сервісу. Широке використання механізму аутсорсингу в діяльності логістичних операторів обумовило активний розвиток логістичних центрів як на території аеропортів, так і в прилеглих районах. Аналіз особливостей формування логістичних центрів в різних аеропортах світу дозволив визначити їх фактори успіху та запропонувати методичний підхід до вибору оптимального варіанту. Ефективне функціонування логістичних центрів сприяє формуванню транспортно-логістичних кластерів. В роботі обгрунтвана концепція розвитку зонального аеропорту як авіаційного ядра транспортно-логістичного кластеру, який реалізується в інтересах розвитку економіки конкретних територіальних об’єднань у зоні тяжіння аеропорту. Третій розділ монографіх присвячено дослідженню специфічних функцій аеропорту через призму обслуговування глобальних ланцюгів поставок та логістичного сервісу. Особливу увагу приділено системам управління якістю наземного обслуговування повітряних суден, авіаційною безпекою та пасажирським сервісом. Запропоновано логістичний підхід до визначення стратегії обслуговування різних категорій пасажирів в аеропорту, а також методичні основи ідентифікації та управління логістичними витратами аеропорту. Монографія підготовлена за результатами науково-дослідних робіт аспірантів та викладачів кафедри логістики протягом 2012-2016 рр. Автори колективної монографії висловлюють щиру вдячність Світлані Михайлівні Боняр - д.е.н., професору, декану факультету управління Київської державної академії водного транспорту ім.. П. Канашевича-Сагайдачного, Віктору Кімовичу Мироненко - д.т.н., професору, завідувачу кафедри управління комерційною діяльністю залізниць ДЕТУТ, Андрію Віталійовичу Дороніну – д.е.н., професору, завідувачу кафедри економіки та маркетингу Національного аерокосмічного ситету ім. С.Є.Жуковського, Миколі Михайловичу Федоренко – к.т.н., доценту, доценту кафедри економіки та маркетингу Національного аерокосмічного університету ім. С.Є.Жуковського за рецензування наукової праці, критичні зауваження і поради, які були надані під час апробації монографії.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31652
Appears in Collections:Монографії. Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНОГРАФІЯ.docКолективна монографія22.15 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.