Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31361
Title: ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Other Titles: HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF THE FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Authors: Шепута, Микола Миколайович
Keywords: Інвестиції, інвестори, інвестиційна привабливість, підприємство, капіталовкладення, капітал, людський капітал.
Investments, investors, investment attractiveness, the enterprise, investment, the capital, human capital.
Issue Date: 13-Oct-2017
Publisher: Наукова ініціатива «Універсум»
Citation: Підписано до друку 07.10.17. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 114-17. Вид. № 61/І
Series/Report no.: Замовлення № 114-17. Вид. № 61/І;
Abstract: В даній роботі внесено пропозиції щодо розробки заходів з підвищення інвестиційної привабливості підприємства та розглянуто вплив основних чинників формування людського капіталу на збільшення їх інвестиційної привабливості.
Description: Нові шляхи у наукових дослідженнях : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.111–114.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31361
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шепута тези 2.pdfЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.