Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30999
Title: Будівля архітектурного факультету на території університету в місті Пукальпа (Перу)
Other Titles: The building of the Faculty of Architecture at the university campus in the city of Pucallpa (Peru)
Здание архитектурного факультета на территории университета в городе Пукальпа (Перу)
Authors: Колядинський Д. Ю.
Колядинский Д. Ю.
Kolyadinsky Dmitriy
Keywords: архітектурний корпус
об'ємно-планувальне рішення
архітектурний факультет
кліматичні чинники
етнічні чинники
багатофункціональний об'єкт
атріум
архитектурный корпус
объемно-планировочное решение
архитектурный факультет
климатические факторы
этнические факторы
многофункциональный объект
атриум
architectural building
space-planning solution
architectural faculty
climatic factors
ethnic factors
multipurpose facility
atrium
Issue Date: 2017
Citation: Колядинський Д. Ю. Будівля архітектурного факультету на території університету в місті Пукальпа (Перу): дипломна робота ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». - НАУ, 2017 (Керівник – О. Ю. Запорожченко)
Abstract: Особливої актуальності тема проекту набуває у містах зі стрімким економічним розвитком, саме таким містом є Пукальпе. Архітектурний інститут це місце де виховуються професійні архітектори, саме такі що у майбутньому створюватимуть нові стандарти, нові стилі, тренди та будуть змінювати світ у якому ми живемо. В роботі виявлені та проаналізовані провідні тенденції формування архітектури сучасних архітектурних факультетів на базі вивчення світових аналогів проектування і будівництва даного типу споруд, Результатом аналізу використані при розробці архітектурного корпусу університету у м. Пукальпе. Виховання професійних архітекторів вимагає сучасної матеріально-технічної бази установ, в тому числі особливого планування, оснащення і образно-емоційного ладу всієї освітянської будівлі, яка сама по собі має бути засобом виховання в учнів просторової уяви, почуття пропорцій і співвідношення мас тощо. Отже, головним завданням проекту є створення окремого корпусу архітектурного факультету для навчання студентів архітекторів; створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб людей в освіті організація їх навчання та дозвілля; виявлення, розвиток і підтримка талановитих студентів, стимулювання творчого самовдосконалення, активної громадянської позиції тощо.
Особую актуальность тема проекта приобретает в городах со стремительным экономическим развитием, именно таким городом является Пукальпа. Архитектурный институт это место где воспитываются профессиональные архитекторы, именно такие что в будущем будут создавать новые стандарты, новые стили, тренды и будут менять мир в котором мы живем. В работе выявлены и проанализированы основные тенденции формирования архитектуры современных архитектурных факультетов на базе изучения мировых аналогов проектирования и строительства данного типа сооружений, результатом анализа использованы при разработке архитектурного корпуса университета в г.. Пукальпа. Воспитание профессиональных архитекторов требует современной материально-технической базы учреждений, в том числе особого планирования, оснащение и образно-эмоционального строя всего образовательного здания, которое само по себе должно быть средством воспитания у учащихся пространственного воображения, чувства пропорций и соотношения масс и др. Итак, главной задачей проекта является создание отдельного корпуса архитектурного факультета для обучения студентов архитекторов; создание условий для гармоничного развития личности, удовлетворения потребностей людей в образовании организация их обучения и досуга; выявление, развитие и поддержка талантливых студентов, стимулирования творческого самосовершенствования, активной гражданской позиции и тому подобное.
The project architectural shell in which Pucallpa in Peru. Of particular relevance theme of the project takes in cities with rapid economic development, it is in this city Pucallpa. Architectural Institute is a place where educated architects, is such that in the future will create new standards, new styles and trends will change the world in which we live. The paper identified and analyzed key trends in the development of architecture modem architectural faculties based on the study of global unique design and construction of such facilities, test results used to develop architectural building of the university in the city. Pucallpa. Parenting requires professional architects of modem material and technical base of institutions, including special planning, equipment and figurative and emotional educational system throughout the building, which itself must be a means of educating students spatial imagination, a sense of proportion and mass ratio and so on. Thus, the main goal is to create a separate housing architectural faculty to teach students architects; create conditions for harmonious development of personality, the needs of people in education, training and organization of their leisure; identifying, developing and supporting gifted students, promotion of self-creative, active citizenship and more
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30999
Appears in Collections:Керівник - Запорожченко О. Ю.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колядинський.pdf579.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.