Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27221
Title: Проблема формування переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Other Titles: Проблема формирования перечня сведений, составляющих служебную информацию
Shaping the list of information constituting official information
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Корченко, Александр Григорьевич
Korchenko, Alexandr
Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Dreis, Yurii
Keywords: Інформація з обмеженим доступом, службова інформація
Информация с ограниченным доступом, служебная информация
Classified information, service information
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Наук.-вид. центр НА СБ України
Citation: «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: зб. матеріалів V наук.-практ. конф., 20 березня 2014 року, м. Київ. – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. – Ч. 2. (260 с.). – С.23-27.
Abstract: Як відомо, службовою є інформація з обмеженим доступом до якої згідно закону належить інформація: що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Как известно, служебной есть информация с ограниченным доступом к которой согласно закону относится информация: содержащийся в документах субъектов властных полномочий, которые составляют внутриведомственную служебную корреспонденцию, докладные записки, рекомендации, если они связаны с разработкой направления деятельности учреждения или осуществлением контрольных, надзорных функций органами государственной власти, процессом принятия решений и предшествуют публичному обсуждению и / или принятию решений; собранная в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны, которая не отнесена к государственной тайне.
As is known, is an official classified information which According to the law includes information, contained in documents subjects powers that make intradepartmental business correspondence, memoranda and recommendations, if they are associated with a given institution or exercise of control, supervisory functions of public authorities, decision-making and prior public discussion and / or decision-making; gathered in the process of operational and espionage activities in the field defense that is not classified as state secrets.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27221
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інноваційних технологій професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Ч2_АКТУАЛЬНІ-ПРОБЛЕМИ-УПРАВЛІННЯ-ІНФОРМАЦІЙНОЮ-БЕЗПЕКОЮ_201.pdfОсновна стаття1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.