Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22571
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Фізика»
Other Titles: НП "Фізика"
Authors: Сакун, Тетяна Миколаївна
Keywords: Фізика
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни “ Фізика” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Метою викладання дисципліни є вивчення основних фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження; оволодіння методами фізичного дослі¬дження; ознайомлення з сучасною експериментальною фізичною апаратурою, формування навиків проведення фізичного експерименту; формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення; опанування способами і методами розв’язання конкретних задач з різних розділів фізики; формування вміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  опанування способів та методів фізичного дослі¬дження.  формування наукового світогляду, сучасного фізичного мислення;  вміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності; У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: Знати:  основні поняття, закони і теорії, які пояснюють фізичні явища, а також фізичні величи¬ни, за допомогою яких описують фізичні явища і процеси;  суть фізичних явищ, їхні механізми, причинно-наслідкові зв’язки в фізичних процесах;  межі застосування фізичних законів та теорій фізики;  теоретичний та експериментальний методи фізичного дослідження;  фізичні принципи роботи сучасного технологічного устаткування та апаратури;  призначення і можливості застосування експериментальної фізичної апаратури для дос¬лідження експлуатаційних і технологічних характеристик електронного устаткування. Вміти:  аналізувати взаємозв’язок фізичних явищ різної природи;  застосовувати фізичні знання для розв’язання практичних задач, що виника¬ють під час конструювання, розробки та експлуатації сучасної техніки;  аналізувати вплив фізичних явищ на режими роботи сучасної техніки;  планувати та проводити найпростіші фізичні експерименти із застосуванням сучасного обладнання та обробляти результати цих експериментів;  виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності, а саме у таких задачах, як розробка нового технологічного устаткування, підвищення експлуа¬таційних характеристик техніки. Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним прин-ципом і складається з чотирьох навчальних модулів, а саме: - навчального модуля №1 «Механіка» ; - навчального модуля №2 «Електромагнетизм» ; - навчального модуля №3 «Коливання і хвилі. Оптика»; - навчального модуля №4 «Квантова, атомна та ядерна фізика», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. Навчальна дисципліна «Фізика» паралельно вивчається та доповнюють один одного з такими дисциплінами, як: «Вища математика», «Хімія», «Інформатика», «Основи охорони праці».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22571
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика НП 186-16.docНавчальна програма3.03 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.