Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/21067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілецька, Вікторія Вікторівна-
dc.date.accessioned2016-05-30T15:14:54Z-
dc.date.available2016-05-30T15:14:54Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationГуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36. – Том ІІ (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2015. – С. 391-398.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/21067-
dc.description.abstractМатеріал статті репрезентує особливості здійснення педагогічного контролю в процесі моніторингу якості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. Контроль ефективності занять з фізичного виховання студентів вищого навчального закладу технічного профілю може визначатися на основі моніторингу показників фізичного розвитку, показників функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, показників рівня фізичного стану та фізичного здоров’я, показників рівня фізичної підготовленості. Значення комплексної оцінки фізичної підготовленості студентів пов'язано з ускладненням змісту навчально-тренувального процесу, використанням системно-цільового програмування, а також підвищенням числа реєстрованих параметрів. Проведення педагогічного моніторингу дозволяє здійснювати постійне відстеження динаміки фізичного стану студентів, інтерпретувати отримані дані, забезпечувати зворотний зв'язок, розробляти рекомендації, вносити відповідні корективи в процес фізичного виховання студентів і ефективно здійснювати функції управління.uk_UA
dc.description.abstractMaterial article represents the peculiarities of pedagogical control in the process of monitoring the quality of physical training of students of higher educational institutions of technical profile. Monitoring the effectiveness of physical education classes high school students technical profile can be determined based on the monitoring indicators of the physical development of the functional state of the cardiovascular and respiratory systems, indicators of physical condition and physical health, indicators of the level of physical fitness. Evaluation of physical fitness of students is carried out on the background: the increasing complexity of the content of the training process, using a system-targeted programming, as well as an increase in the number of registered parameters. Implementation of pedagogical monitoring allows for constant monitoring of the dynamics of the physical condition of the students interpret the data, provide feedback and develop recommendations to make appropriate adjustments in the process of physical education of students and effectively control functions.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisher«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015uk_UA
dc.relation.ispartofseries;Додаток 1 до Вип. 36. – Том ІІ (62)-
dc.subjectпедагогічний контрольuk_UA
dc.subjectмоніторингuk_UA
dc.subjectфізичне вихованняuk_UA
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectпедагогический контрольuk_UA
dc.subjectмониторингuk_UA
dc.subjectфизическое воспитаниеuk_UA
dc.subjectстудентыuk_UA
dc.subjectpedagogical supervisionмuk_UA
dc.subjectmonitoringuk_UA
dc.subjectphysical education students.uk_UA
dc.titleПедагогічний контроль в процесі моніторингу якості фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udc796.01.3-
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.