Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/14886
Title: ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ УДОСКОНАЛЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ВАЛ
Authors: БРУСИЛО Юрій Володимирович
Keywords: ремонт
ресурс
авіаційна наземна техніка
Issue Date: 3-Jun-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Брусило Ю.В. Підвищення ресурсу авіаційної наземної техніки удосконаленням технології відновлення деталей типу вал. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертація спрямована на удосконалення технології ремонту деталей типу вал авіаційної наземної техніки. Для цих деталей, робочі поверхні яких при виготовленні й ремонті підлягають хіміко-термічній обробці, наплавленню або загартуванню СВЧ, запропонована і науково обґрунтована в якості альтернативної технологія електродугового напилення. За допомогою моделей газодинамічних і фізико-хімічних процесів встановлено, що збільшення швидкості й температури струменя транспортуючого газу і частинок дозволяє зменшити діаметр розпилюваних крапель, підвищити щільність та знизити окислювальність відновлених поверхонь, забезпечити їх максимальні експлуатаційні властивості та ресурс. З використанням методів математичного планування експерименту встановлені оптимальні режими відновлення удосконаленою технологією електродугового напилення. Результати досліджень апробовані в лабораторних і виробничих умовах і дозволили встановити, що при застосуванні запропонованих методів керування технологічним процесом вдається забезпечити у порівнянні з аналогами збільшення міцності зчеплення в 2-3 рази, забезпечити пористість сформованих шарів менше 9 %, твердість поверхні не менше 40 HRC. Ключові слова: ремонт, ресурс, електродугове напилення, міцність зчеплення, пористість, триботехнічні характеристики, сталь, ремонтопридатність, вал, технологія, авіаційна наземна техніка.
Description: ЗМІСТ Перелік умовних скорочень ............................................................................................... 4 Вступ ..................................................................................................................................... 5 Розділ I. Стан проблеми. Мета та задачі дослідження .................................................. 10 1.1. Сучасні принципи експлуатації та ремонту вітчизняного парку АНТ ............. 10 1.2. Шляхи збільшення терміну служби АНТ ............................................................ 17 1.3. Особливості методу електродугового напилення ............................................... 23 1.4. Значення деталей типу "вал" в забезпеченні працездатності АНТ ................... 31 Висновки по розділу I ................................................................................................... 42 Розділ II. Методика експериментальних досліджень .................................................... 43 2.1. Зальна методика та етапи дослідження ................................................................ 43 2.2. Технологічне обладнання, що застосовується .................................................... 45 2.3. Матеріали для дослідження .................................................................................. 46 2.4. Методики виміру параметрів газотермічного потоку під час ЕДН .................. 47 2.5. Методики дослідження мікроструктури, фазових та структурних перетворень в покриттях, які відновлені за допомогою ЕДН ........................... 53 2.6. Методики дослідження фізико-механічних властивостей покриттів ............... 54 2.7. Методика трибовипробувань відновлених поверхонь ....................................... 64 Висновки по розділу I I ................................................................................................. 69 Розділ III. Дослідження шляхів удосконалення технології ремонту деталей електродуговими покриттями ......................................................................... 70 3.1. Особливості технології відновлення деталей АНТ ЕДН ................................... 70 3.2. Моделювання технологічного процесу відновлення деталей АНТ ЕДН ......... 75 3.3. Експериментальні дослідження параметрів газотермічного потоку під час ЕДН ................................................................................................ 92 3.4. Вплив факторів процесу ЕДН на структуроутворення та властивості поверхонь, що відновлювались .......................................................................... 102 3.5. Вплив попередньої підготовки поверхонь, що відновлюються, на їх властивості після нанесення покриття ............................................................... 103 3.6. Вплив методів обробки поверхонь, що відновлюються, на якість відремонтованої деталі ........................................................................................ 106 2 3.7. Удосконалення технології ремонту деталей АНТ шляхом активації процесу їх відновлення методом ЕДН ............................................................... 110 3.8. Методика побудови математичної моделі за результатами експерименту ... 112 Висновки по розділу III .............................................................................................. 114 Розділ IV. Дослідження властивостей поверхонь, що відновлені стальними електродуговими покриттями ....................................................................... 116 4.1. Дослідження властивостей поверхонь, що відновлені у взаємозв'язку з режимами ЕДН ..................................................................................................... 116 4.2. Дослідження мікротвердості поверхонь, що відновлені ЕДН ......................... 128 4.3. Мікроструктурні та рентгеноспектральні дослідження покриттів ................. 129 4.4. Дослідження триботехнічних характеристик поверхонь, що відновлені ЕДН ............................................................................................... 133 4.5. Дослідження втомленої міцності поверхонь, що відновлені ЕДН ................. 145 4.6. Оптимізація технологічних параметрів процесу відновлення поверхонь деталей АНТ ЕДН ................................................................................................ 147 Висновки по розділу IV .............................................................................................. 153 Розділ V. Практичні рекомендації із застосування електродугового напилення для відновлення деталей типу "вал" ............................................................. 154 5.1. Розробка технологічного процесу відновлення деталей АНТ електродуговими покриттями ............................................................................................................ 154 5.2. Попередня обробка поверхонь, що відновлюються ......................................... 158 5.3. Нанесення електродугових покриттів із дротових сталей ............................... 163 5.4. Обладнання для відновлення поверхні ЕДН ..................................................... 168 5.5. Обробка поверхні, що відновлена ЕДН ............................................................. 172 5.6. Контроль якості поверхонь, що відновлені ЕДН .............................................. 173 5.7. Рекомендації з організації дільниці з відновлення деталей ЕДН .................... 174 Висновки по розділу V ............................................................................................... 178 Загальні висновки ............................................................................................................ 179 Список використаних джерел ........................................................................................ 181 Додатки ............................................................................................................................. 230
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/14886
Appears in Collections:Дисертації та автореферати кафедри технології аеропотів
Дисертації НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація Брусило.pdfДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 7.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.